Návrh riešenia vyhroteného sporu občianskeho spolunažívania medzi Oskarom Dobrovodským a neprispôsobivými obyvateľmi na Družstevnej ulici, ktorý vďaka medializácii pozná celé Slovensko, má pripraviť Mestský úrad v Malackách.

Rozhodli o tom poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. novembra schválením upraveného návrhu uznesenia k zámeru zriadenia špeciálneho bývania, s ktorým vystúpil predkladateľ materiálu Juraj Říha.

Juraj Říha na rokovaní oznámil, že sa vzdal poverenia zastupovať oprávnených v komunikácii s exekútorom. Tomu už oznámil neuzavretie dohody o urovnaní sporu, ktorú sám navrhoval a dohodol sa s exekútorom na pokračovaní v exekúcii vyprataním poslednej čiernej stavby. Tú obýva v súčasnosti 11-členná rodina.

Materiál zámeru zriadenia špeciálneho bývania v nevyužívanom objekte Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorý sa nachádza mimo obytnej zóny v južnej časti mesta, predložili spracovatelia na mimoriadne rokovanie MsZ 24. novembra. To po päťhodinovej ostrej diskusii nakoniec na návrh predkladateľa prerušili do 30. novembra. So spracovaným zámerom nesúhlasili poslanci dotknutej lokality a ani jej obyvatelia. Svoj postoj deklarovali aj v petícii, keď za tri dni vyzbierali 1260 podpisov. O tom, že realizovanie zámeru nezhorší kvalitu ich života ich predkladateľ nepresvedčil ani na verejnom stretnutí 29. novembra.

Oskar Dobrovodský vystúpil aj s informáciou, že ho opäť vedenie mesta spolu s jedným poslancom krátko pred zasadnutím MsZ oslovili s ponukou, aby dal 10 tisíc eur na kúpu rodinného domu od svojich susedov a mesto mu pomôže s kúpou nehnuteľnosti pre neprispôsobivých v obci vzdialenej 100 km. Táto ponuka tu už raz bola, priznal Dobrovodský, ktorého takýto spôsob riešenia sporu pobúril.

Poslanci napokon prijali uznesenie, v ktoromvzali na vedomie predložený materiál, ocenili snahu spracovateľov a uvítali pomoc a podporujú činnosť občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky a ďalších občianskych aktivistov pri riešení problému na Družstevnej ulici. Uložili mestskému úradu predložiť do konca januára 2012 ďalšie komplexne spracované variantné návrhy so zapracovaním zadefinovaných princípov. Podľa nich sa napríklad hlavní aktéri sporu aktívne zúčastnia na jeho riešení a obnovení pokojného života na Družstevnej ulici. Uhradia dlhy voči mestu a ponesú zodpovednosť za svoje konanie.Mesto im už nekúpi nehnuteľnosť do vlastníctva ani v Malackách, ani inde.

O slovo sa prihlásila aj Mária Danihelová, ktorá poprosila poslancov o poslednú šancu. Sú ochotní žiť slušne, pracovať, priznali, že chápu pána Dobrovodského, ale na druhej strane im poškodila aj medializácia ich spôsobu života, ktorá pobúrila celé Slovensko. Podľa nej, keď žije tak veľa ľudí na tak malom priestore ako oni, tak to nemôže byť dobré.

Do konca marca 2012 má mestský úrad pripraviť projekt inklúzie vylúčených skupín obyvateľstva s možnosťou pridruženej výrobya návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta s podmienkami výkonu špeciálneho bývania v meste a s uplatnením tzv. inštitútu sociálneho bytu. Ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesenia sa týkali riešenia problému s neplatičmi v obytnom dome na Skuteckého ulici v lokalite Juh, ktorý budú ďalej prerokovávať poslanci už samostatne.

Lucia Vidanová, viac na www.lpm.sk


.

BM: Ustekana sobota