Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne dňa 14.12.2011 o 18:00 hod.

1.Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
2.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3.Predloženie správy HK o interných predpisoch a VZN Obce Moravský Svätý Ján
4.Predloženie správy HK o kontrole zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr Obce Moravský Svätý Ján
5.Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK Obce Moravský Svätý Ján, na I. polrok 2012
6.Schválenie zmeny v rozpočte na rok 2011
7.Schválenie VZN o miestnych daniach
8.Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
9.Schválenie VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.Schválenie VZN o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
11.Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján zapísaného na LV č.1329 ako:
a.)Pozemok C-KN parcela č. 963/2, záhrady o výmere 1022m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľovi Miroslav Šefčíkovi, Moravský Svätý Ján 136
b.)Pozemok C-KN parcela č. 4260/37, záhrady o výmere 320m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľovi Jozef a Elena Stupavskí, Moravský Svätý Ján 324
c.)Pozemok C-KN parcela č. 957/66, zastavané plochy a nádvoria o výmere 421m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján a pozemok C-KN parcela č. 957/66,záhrady o výmere 430m2, v k.ú. Moravský Svätý Ján. Pozemok zastavaný stavbou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, Ľubomír Mračnu, Moravský Svätý Ján 149
12. Schválenie rozpočtu Obce Moravský Svätý Ján na roky 2012 – 2014
13.Rôzne
14.Diskusia
15.Záver


.
Toto je čítané
Strategický park Sekule logistika lokalita Mláky

V Sekuliach plánujú logistický park v lokalite Mláky

Obec Sekule zverejnila na svojom webe ↵ oznámenie o prerokovaní návrhu Územného…

BM Záhada Vedy