Vážení a milí spoluobčania.
dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka ale aj výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky prihovoril z tohto miesta.

Prežívame chvíle, kedy si asi vo väčšej miere navzájom a s úsmevom podávame ruky, pripíjame na zdravie a vyslovujeme priania. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2012 chceli uskutočniť, či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Je to však aj čas  obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme prežili. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj – zlé dni – naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, úspešné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré život prinesie.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala a verte mi, veľa a nemalé prekážky. Viem, o čom sa neustále presvedčujem, že dianie v obci Vám nie je ľahostajné, že ho intenzívne a so záujmom prežívate aj Vy.
Keď som spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, pred vyše rokom získal Vašu dôveru, vedel som, že na realizáciu plánov smerujúcich k napredovaniu našej obce, skvalitnenia života v nej, budeme okrem dôvery potrebovať aj Vašu pomoc.

Nechcem teraz a z tohto miesta hodnotiť, čo sa Nám v roku 2011 podarilo. Myslím, že to prináleží Vám, že Vy najlepšie viete posúdiť s čím a do akej mieri ste spokojní. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v obci, či v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretáme i s nepochopením a nevôľou, ale i takéto veci prináša život .Ale pokladám za povinnosť, aby som práve teraz a práve z tohto miesta, poďakoval práve Vám milí spoluobčania, našim spoločenským organizáciám, farskému úradu, pracovníkom a obyvateľom DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Základnej škole, Škole v prírode, našim firmám a živnostníkom, poslancom obecného zastupiteľstva, súčasným aj bývalým, mojim predchodcom na poste starostu obce, všetkým zamestnancom obce Moravský Svätý Ján ako aj ďalším nemenovaným sympatizantom obce, mojej rodine a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, čo sa nám v roku 2011 spoločnými silami podarilo. Nemám na mysli len veci hmotné, ale aj spoločenské, duchovné, kultúrne, športové, umelecké, všetko čo prispelo k prežitiu príjemných a pekných zážitkov našich občanov, návštevníkov našej obce, všetko čo našu obec zviditeľnilo a reprezentovalo v ostatných kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí.

Pre rok 2012 má obec naplánované nie malé úlohy. Tak ako väčšina z Vás aj ja mám svoje predsavzatie. Urobiť pre Vás milí spoluobčania, pre Váš spokojný život v našej obci, všetko čo bude v mojich silách. A v prípadoch, keď moje sily stačiť nebudú, dúfam že s pokorou a úctou sa môžem na Vás obrátiť. Je pre mňa otázka cti a starostovského sľubu, ktorý budem plniť ako najlepšie budem vedieť. Verím, že s pomocou Vás a všetkých, ktorých som už menoval, vyriešime nejeden problém, ktorý máme a ktorý nám život v našej obci prinesie. V prvom rade mám na mysli realizáciu výstavby tlakovej splaškovej kanalizácie, vytvorenie stavebných pozemkov pre mladé rodiny, aby neboli nútení si na vybudovanie nového domova, hľadať iné miesto. Ďalej nás čaká vybudovanie dažďovej kanalizácie, chodníka a cesty na IBV pri štadióne, dokončenie ďalších začatých euro projektov, prestavba Hasičskej zbrojnice, prestavba a prístavba športového areálu, realizovať prvú etapu rekonštrukcie zdravotného strediska a pokúsiť sa uspieť pri projektoch rekultivácie skládky na Húsarisku, vybudovanie zberného miesta, rekonštrukcie a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu. Veľa času by bolo treba na vymenovanie všetkého, čo by bolo treba v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Dúfam, že o rok pri Vašom bilancovaní toho, čo sa nám podarilo si nepoviete, že to boli len sľuby a prázdne slová.
Milí spoluobčania, chcel by som Vás poprosiť o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom a občianskom spolužití. Veď v plnej miere platí:“ Človek oveľa menej potrebuje, ako chce“. Ak si toto uvedomíme, tak každý spor sa nám bude zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný. Často na riešenie zdanlivo neriešiteľného problému, stačí práve trocha tolerantnosti a ľudskej spolupatričnosti.

Vážení spoluobčania,
v prichádzajúcom Novom roku 2012, Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene  poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Želám Vám pevné zdravie,  pohodu,  pocit spolupatričnosti, nech Vám prinášajú radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, optimizmus, usilujme sa prekonať zlo dobrom, predchádzajme nedorozumeniam. Často človek zistí to, čo a koho má, až potom keď to stratí. Preto nájdime a chráňme si to, čo má v našom živote naozaj hodnotu.

Anton Emrich
Starosta obce Moravský Svätý Ján


.

BM: Festival Záhrad