Starostka obce Sekule vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy 908 80 Sekule č.119.

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
– kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ,
– kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
– organizačné a riadiace schopnosti,

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
– prihláška do výberového konania
– profesijný životopis
– overená kópia dokladov o vzdelaní
– potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Ďalšie požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy
– schopnosť samostatnej práce s PC
– ovládanie štátneho jazyka

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:
– 06.02.2012 do 15.00 hod.
– na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Sekule, 908 80 Sekule č. 570
– na obálke uveďte: meno odosielateľa a „NEOTVÁRAŤ – VK na funkciu riaditeľa ZUŠ“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do
konania nezaradia.

Sekule.sk


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota