Blíži sa čas zápisu detí do prvého ročníka a možno máte pochybnosti o tom či je vaše dieťa zrelé na školské povinnosti, či bude zvládať takúto záťaž, a preto sme položili zopár otázok Anne Parízkovej, zástupkyni pre 1.stupeň na IV. ZŠ v Senici.

Foto: zshostrs.sk

Čo si má priniesť rodič so sebou na zápis?
„Hlavne dieťa, ktoré ide do prvého ročníka, rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz,“ odpovedala zástupkyňa.

Čo všetko by malo dieťa vedieť, aby bolo schopné navštevovať prvú triedu?
Také základné požiadavky sú:
– čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
– dostatočne vyvinutá hrubá motorika – dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať,
podliezať
– dostatočne vyvinutá jemná motorika – dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si
gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru
– dieťa má poznať základné farby i základné geometrické tvary – kruh, štvorec, obdĺžnik,
od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
Dieťa by malo tiež vedieť:
– nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
– vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
– rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu
– vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
– orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

Kedy by sme nemali naše dieťa zapisovať? Majú právo o tom rozhodovať rodičia?
„Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí
zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať
školopovinné dieťa riadne do základnej školy.
Rodič nemôže svojvoľne rozhodnúť o školskej dochádzke, ak má pochybnosti o školskej
nezrelosti svojho dieťaťa, pri zápise upovedomí školu , že chce požiadať o odklad školskej
dochádzky a musí navštíviť pedagogickú poradňu, ktorá môže také odporučenie vystaviť
alebo môže dieťa ku nám nastúpiť do nultého ročníka,“ dodala Anna Parízková.

Čo s dieťaťom, ktoré už má 6 rokov, no nie je zrelé na školskú záťaž?
„V súvislosti s posudzovaním školskej zrelosti dieťaťa a telesné predpoklady posudzuje lekár,
duševný psychológ. V prípade nezrelosti dieťaťa sú dve možnosti : odklad povinnej školskej dochádzky, o ktorý požiada rodič a psychologická poradňa musí dať odporučenie a dieťa ostane ešte rok v škôlke, alebo tento rok majú nezrelé deti možnosť nastúpiť do nultého ročníka na našej škole, rok sa im normálne započíta do školskej dochádzky, učitelia postupujú podľa špeciálnych plánov pre nultý ročník,“ uviedla zástupkyňa.

Dominika Piovarčiová


.

BM: Ustekana sobota