Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia Moravy Malacky upozorňuje občanov, že v zmysle zákona 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 55 je zakázané jazdiť motorovými vozidlami po korune ochrannej hrádze rieky Morava a po pobrežných pozemkoch, ktoré sú stanovené v zmysle zákona 364/2004 Z.z. ( Vodný zákon ) § 49, 10 metrov od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

Porušovaním zákona dochádza k poškodzovaniu majetku v správe SVP š.p. OZ Bratislava, Správe povodia Moravy Malacky a poškodenie spôsobuje všeobecné ohrozenie. V prípade porušovania zákona bude porušovanie nahlásené na príslušný orgán činný v trestnom konaní.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota