Obecný úrad Kúty vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu EKONÓM – ÚČTOVNÍK.

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • prax v podvojnom účtovníctve minimálne 5 rokov
 • znalosti zákonov: Zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • užívateľské ovládanie PC a účtovných programov
 • znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • analytické a logické schopnosti
 • flexibilita a kreativita
 • dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • znalosť cudzích jazykov vítaná
 • znalosť z prípravy projektov a žiadostí vítaná
 • vodičský preukaz sk. B výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Predpokladaný nástup: 1.7.2012, prípadne podľa dohody

Platové podmienky: v zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme

Spôsob výberu uchádzača:

Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Kúty, Námestie Radlinského 981, 908 01 Kúty alebo elektronicky na adresu starosta@kuty.sk do 7.5.2012 do 16:00 hod.

Pohovor sa uskutoční na základe písomnej pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, nebudú na pohovor pozvaní.

Výberové konanie sa uskutoční formou písomného a ústneho pohovoru dňa 11.5.2012 o 13:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Obecný úrad si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Informácie: 034/699 9612


.

Je ok, ak nie si ok BSK