Starostka obce Sekule vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy 908 80 Sekule č. 119 s nástupom 20.08.2012.

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • organizačné a riadiace schopnosti,

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • schopnosť samostatnej práce s PC
 • ovládanie štátneho jazyka

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 11.07.2012 do 15.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Sekule, 908 80 Sekule č. 570 na obálke uveďte: meno odosielateľa a „NEOTVÁRAŤ – VK na funkciu riaditeľa ZUŠ”.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.


.
Toto je čítané

Kedy je pružná lepiaca malta nenahraditeľná?

Pri lepení obkladov či dlažby sa určite oplatí nepodceniť výber vhodného lepidla.…

BM: Ustekana sobota