Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Senica, ktorý platí od 3.  júla 2012 – až do odvolania.

 Ilustračné foto: Požiar v Sekuliach 26.5.   Foto: Andrej Škrabák

Pri využívaní lesa verejnosťou je každý povinný dodržiavať ustanovenia o ochrane pred požiarmi.

Na lesných pozemkoch je všeobecne zakázané najmä:

  • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
  • používať otvorený plameň,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru aj:

  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiarov lesa je povinný plniť opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Miroslav Maca

[youtube FQcsiAQGLZ4]

.

BM: Ustekana sobota