…alebo CYRILO – METODEJSKÁ TRADÍCIA NA VIA HUMANA SKALICA.

Pri príležitosti začiatku jubilejného Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a prebiehajúcich príprav na slávenie 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu usporiadala Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica v rámci riešenia projektu „Moderná škola – výnimočný študent“ koncom júna 2012 študentskú konferenciu venovanú týmto solúnskym bratom.

Konferencia, ktorej sa zúčastnili študenti Via Humana a študenti Gymnázia Jána Bosca zo Šaštína a zástupcovia politického a kultúrneho života okresov Skalica a Senica, bola výzvou pre mladých ľudí navracať sa k bohatej cyrilo-metodejskej tradícii.
Počas konferencie sa prednášajúci i samotní študenti snažili vyzdvihnúť význam obdivuhodnej misie solúnskych bratov u našich predkov pre súčasnosť. Cieľom bolo, aby účastníci konkrétnejšie poznávali dejiny, príbehy našich predkov a našich vierozvestov, aby ich odkaz, posolstvo, dedičstvo boli pre Slovákov prínosom a hodnotou aj dnes.
Po otvorení konferencie riaditeľkou školy Mgr. Danou Dorotheou Mikulovou, pedagogička Mgr. Alena Bartalová predniesla PROGLAS. Po nej koordinátorka projektu Mgr. Lenka Mikulová zhodnotila priebeh a význam realizácie projektu, ktorý škola uskutočňovala od roku 2011. Potom už nasledovali veľmi kvalitné príspevky vzácnych prednášateľov – scenáristka a režisérka z Bratislavy Mgr. art. Helena Slavíková – Rabarová študentom predstavila filmovú poému „Prívet ponad tisícročia“ – film o Konštantínovom Proglase v oživenom symbolickom obraze, PaeDr. Miroslav Holečko z Národného osvetového centra z Bratislavy hovoril o význame príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a o význame práce Metodovho nástupcu Gorazda, jedného z jeho učeníkov slovanského pôvodu.

Širšie geopolotické vzťahy v strednej Európe v dobe príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu odprednášal historik Mgr. Vladimír Petrovič. Odbornú časť uzavrela prednáška vysokoškolskej profesorky a literárnej historičky prof. PhDr. Evy Fordinálovej, Csc. hlbokou filozofickoľudskou výzvou k mladej generácii na tému odkaz Cyrilo-metodejských

tradícií v literatúre. Študentská konferencia po prestávke pokračovala vystúpením dlhoročného priateľa školy, evanjelického farára ThMgr. Miroslava Hvožďaru, Phd., ktorý veľmi pútavo a zrozumiteľným jazykom mladým účastníkom vysvetlil pojem, čo znamená s radosťou slúžiť iným, odvolávajúc sa práve na službu a poslanie Cyrila a Metoda. Záver konferencie už patril študentom Via Humana. Najprv tretiačky Dominika Ševčíková a Petra Nováková v aktuálnej prezentácii predstavili činnosť v tvorivej dielni „Odkaz predkov“, ktorá sa venovala problematike vierozvestcov. Veľký úspech zažili aj chlapci – študenti, ktorí podľa scenára a pod vedením svojej pedagogičky Mgr. Slavomíry Masrnovej a za organizačnej asistencie PhDr. Lenky Látalovej, PhD. predviedli divadelné vystúpenie „ O dvoch bratoch a prvých písmenách Slovanov“. Študenti Tomáš Milota, Tomáš Macúch, Ivan Boor, Michal Kopriva, Andrej Mlčúch, Martin Čech, Peter Šohajda a Patrik Rehák oblečení do prekrásnych a dobu vystihujúcich kostýmov obdivuhodne zvládli veľmi náročný text s veľkým množstvom historických údajov. Počas vystúpenia boli bohato využívané informačno-komunikačné technológie zabezpečované študentmi Via Humana pod vedením pedagógov Ing. Milana Mikiča a Mgr. Radka Trúbu, čo je dôkazom, že aj historická téma sa dá skĺbiť s modernými technológiami a možno práve tie oživili a pútavou formou zjemnili náročnosť témy.

Musíme pochváliť aj samotných účastníkov konferencie, ktorí napriek vysokoodbornej problematike, akou je život našich vierozvestov, boli disciplinovaní. Veríme, že títo výnimoční muži, výnimočné osobnosti, ktoré ďaleko predstihli svoju dobu, zasiahli nielen rozum, ale aj srdce a dušu mladých účastníkov. Veď sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej či politickej príslušnosti. Uskutočnená konferencia je toho dôkazom.

Via Humana opäť potvrdila, že je otvorenou školou, ktorá svojím prístupom zásadne mení spoločenské postavenie školy. Je nielen vzdelávacou, ale aj výchovnou a kultúrno-spoločnenskou ustanovizňou, ktorá nielen ústne deklaruje, ale aj fakticky dennodennou činnosťou poskytuje kvalitné, zážitkové a projektové vyučovanie a rozvíja kreativitu mladých ľudí v duchu tvorivej humanity, a tak ich pripravuje pre súčasný zložitý trh práce a život v spoločnosti.

Izabela Mikulová, projektová manažérka publicity


.

BM: Ustekana sobota