DHZ Kúty vás pozýva na VI. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Kúty dňa 11. augusta 2012. Začiatok súťaže je o 13:00 hod. Prezentácia družstiev je od 12:15 hod na ihrisku TJ.

Súťažiť sa bude v požiarnom útoku podľa Súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008. Súťaží sa v kategóriách muži a ženy, počet členov družstva je 7. Ak bude v ženskom družstve muž, súťaží družstvo v kategórii mužov.Každé družstvo súťaží s vlastným materiálom podľa “Súťažného poriadku” bez úľav (hadice C 52, B 75 mm). O použití iného materiálu rozhodne štáb pred zahájením súťaže na porade vedúcich družstiev.

Súťažiť sa bude v dvoch kolách počítať sa bude lepší čas. Súťaž je zaradená do ligy ročníka 2012. Každý člen súťažného družstva štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vzniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže.

!!! Pozor – nádrž sa počas pokusu nebude dopĺňať vodou!!!
!!! Pozor, tretry povolené !!!
Štartovné je 10 € na jedno súťažné družstvo. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii obdržia ocenenie.

Záväzné prihlášky zasielajte do 9. augusta 2012 na adresu:
Dobrovoľný hasičský zbor
90801 Kúty
alebo na tel. 0908830875 / mail: dhzkuty@dhzkuty.sk

Zdroj: Kúty.sk 


.

BM: Ustekana sobota