Obec Moravský Svätý Ján, zastúpená starostom obce Antonom Emrichom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície, riaditeľ neziskovej organizácie DSS MUDr. Dallosa n.o.

Miesto výkonu práce: DSS MUDr. Dallosa, n. o., 908 71 Moravský Svätý Ján č. 5
Náplň práce: Rozhoduje a riadi činnosť n.o. a koná v jej mene
Termín nástupu: Dňom, keď rozhodnutie obvodného úradu v Trnave o registrácii nadobudne právoplatnosť.
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer od 01.01.2013

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti poskytovania sociálnych služieb (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a pod.)
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • organizačné schopnosti
 • prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb minimálne 5 rokov
 • prax v oblasti neziskových organizácií výhodou
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady preukazujúce požadovanú odbornú prax uchádzača
 • zámer rozvoja DSS
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 803, v obálke označenej heslom: “Výberové konanie – riaditeľ n. o. – neotvárať”, do 20. 9. 2012 do 10.00 hod.
Rozhodujúcim je dátum a čas zaevidovania prihlášky v podateľni Obecného úradu v Moravskom Svätom Jáne. Uchádzači budú na výberové konanie písomne pozvaní.
Výberové konanie bude prebiehať formou ústneho pohovoru.
Podmienkou nástupu je zvolenie vybraného uchádzača správnou radou DSS MUDr. Dallosa n.o.

Moravský Svätý Ján 06.09.2012

Anton Emrich
starosta obce


.

Je ok, ak nie si ok BSK