V areáli Holíčskeho zámku sa včera (6. decembra) uskutočnilo pracovné stretnutie pri príležitosti ukončenia projektu Spoločné kontaktné pracovisko zložiek integrovaného záchranného systému pre bezpečné prihraničie.

Partnermi projektu sú Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Krajské riaditeľstvo polície Juhomoravského kraja a Hasičský záchranný zbor Juhomoravského kraja. Myšlienka zriadenia spoločného kontaktného pracoviska vznikla v roku 2009 na základe potrieb podpory a rozvoja cezhraničnej a medzinárodnej policajnej spolupráce. Po viacerých rokovaniach a schválení projektu v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 bolo vybudované Spoločné kontaktné pracovisko v Hodoníne, ktoré svoju činnosť zahájilo v auguste 2011 a funguje v nepretržitej prevádzke. Tvorí ho policajné pracovisko, na ktorom výkon služby zabezpečuje 9 príslušníkov polície SR a 9 polície ČR a pracovisko záchranných zložiek, s účasťou najmä v prípade koordinácie poskytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Na pracovnom stretnutí predstavitelia jednotlivých zložiek vyhodnotili aktivity projektu počas jeho realizácie a zhodnotili činnosť kontaktného pracoviska. Zhodli sa na tom, že prax ukázala opodstatnenosť takéhoto pracoviska, o čom svedčia aj štatistické ukazovatele. Počas pätnástich mesiacov činnosti vybavili policajti 6412 dožiadaní rôzneho charakteru. Ide najmä o výmenu informácií na účel prevencie a odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov, ako aj pri ochrane verejného poriadku. Pracovisko zároveň slúži aj ako kontaktné miesto pri odovzdaní a prijímaní osôb, napr. za účelom trestného stíhania, osôb, ktoré nelegálne vstúpili na územie štátov zmluvných strán a pod. Na pracovisku počas jeho krátkej pôsobnosti odovzdali a prijali 570 osôb.

Martina Kredatusová


.

BM: Ustekana sobota