Obec Závod vyhlasuje dobrovoľnú verejnú zbierku na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice.

Účelom zbierky je prístavba budovy hasičskej zbrojnice na vytvorenie adekvátnych hygienických podmienok na zabezpečovanie rôznych kultúrnych podujatí konajúcich sa v obci a pre členov dobrovoľného obecného hasičského zboru.

Zbierka sa koná až do 31.5.2013 na novozriadený účet č. 3203259016/5600 v Prima banka Slovensko, a.s., alebo vkladom v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať občanov starosta obce a Obecné zastupiteľstvo. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór obce.


.

Je ok, ak nie si ok BSK