Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE, ktorej členom je aj mesto Senica, vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR ZÁHORIE“.

Kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2 roky praxe v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, alebo marketingu,
 • skúsenosti s tvorbou projektov, grantov sú výhodou

Znalosti:

 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom,  ďalší jazyk výhodou
 • znalosť PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
 • znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť regiónu Záhorie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • reprezentatívna osobnosť
 • organizačné  schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
 • schopnosť tvorivej samostatnej ale aj tímovej práce,
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky,
 • manažérske zručnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vedenie tímu ľudí a zodpovednosť za ich výkony, motiváciu a náplne práce
 • tvorba a realizácia  marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Záhorie  doma a v zahraničí,
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Záhorie
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne Záhorie
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
 • zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke
 • zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

Zoznam požadovaných dokladov :

 • štrukturovaný životopis vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu),
 • prehľad doterajšej praxe –profesiogram
 • overená fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu Záhoria (max. 1 strana formátu A4)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 28.03.2013 (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR: Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181 s označením obálky NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR ZÁHORIE“


.
Toto je čítané

Na diaľnici D2 pri Kútoch platí dopravné obmedzenie

Od pondelka (22. 4.) 10.00 h bude v úseku medzi 4,9. a…

BM: Ustekana sobota