Práce sa začali 5. júna 2012 a trvať majú 16 mesiacov. To znamená, že najväčší a najvýznamnejší projekt mesta je za polovicou.

Projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ sa začal realizovať 5.6.2012, kedy sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska dodávateľovi. V ten deň sa zároveň začali práce a začala plynúť lehota výstavby 16 mesiacov. Schválený bol aj harmonogram prác, ktorý sa priebežne podľa skutočností a vývoja na stavbe dopĺňa tak, aby boli práce čo najefektívnejšie.

Predmetom stavby je kanalizácia, čerpacie stanice, domové prípojky, NN prípojky, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie stanice. Celkovo má byť v Malackách a v Kostolišti vybudovaných 16 087 m novej gravitačnej kanalizácie, 2 467,70 m novej tlakovej kanalizácie, na 4 239,20 metroch bude kanalizácia zrekonštruovaná a vybudovaných bude 1 052 kusov kanalizačných prípojok.

Po zimnej prestávke, keď počasie nedovoľovalo kopať, sa v polovici februára opäť začali práce. V súčasnosti sa pracuje v niekoľkých uliciach. Okrem budovania kanalizácie v ďalších uliciach podľa harmonogramu je na tento mesiac naplánované už aj začatie rekonštrukcie ciest v tých uliciach, kde sa výstavba kanalizácie uskutočnila minulý rok.

Na stavbe bolo doteraz riešených viacero problémov, napr. nevyhovujúci technický stav vodovodných prípojok, riešenie a financovanie prípojok navyše či zmeny uloženia trasy kanalizácie z dôvodu jestvujúcich inžinierskych sietí alebo zmena trás stôk v dotyku s cestami. Všetky ťažkosti boli vyriešené a konečný termín ukončenia stavby bude dodržaný. Pokiaľ ide o finančné plnenie, dodnes je z  celkového investičného nákladu stavby 10 897 657,89 € (bez DPH) prestavaných
5 718 567,01 € (bez DPH), čo predstavuje 51,78 %.

Základné informácie:
DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.
FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov cez operačný program Životné prostredie je vo výške  13 928 550,76 €  a pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.
KOĽKO: viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

Michaela Janotová


.

BM: Festival Záhrad