Piatok 26. apríla 2013 sa  konal ďalší seminár Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap Know How.

Tento seminár bol v poradí už štvrtý a tentokrát bol zameraný na reštauračné zariadenia v meste Skalica a študentov stredných a vysokých škôl.

Podujatie zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica. Na úvod projekt predstavil Ing. Mgr. Martin Vičan. Expert RNDr. Ivan Zuzula porozprával prítomným o problematike biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Riešenie nakladania s BRKO v reštauračných zariadeniach rozobrala v programe semináru konateľka VEPOS – SKALICA s.r.o Mgr. Rozália Kremlová.
Hlavným cieľom projektu Bioscrap Know How je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu.
Projekt realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM – región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Predpokladaný termín ukončenia projektu je júl 2013.
www.bioscrap.eu

Orbanová Andrea


.

BM: Ustekana sobota