Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je spolu so Záhorským múzeom v Skalici usporiadateľom už 17. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2013“.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách : a/ v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, b/ v skupine autorov od 16 do 21 rokov a c/ v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež boli v tomto roku vyhlásené NOC dve tematické kategórie, a to č. 1 (Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EU vyplývajú) a č. 2 (1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy).
Do tohtoročného 17. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2013 postúpilo 64 autorov – fotografov Trnavského kraja s  272 fotografickými prácami.
Fotografie a multimediálne prezentácie fotografií prihlásené do súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák – umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy, ktorí rozhodli udeliť diplomy, vecné ceny a čestné uznania.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

17. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2013 sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja a za podpory sponzorov: Mestského úradu Skalica, Mestského úradu Senica, Jednoty COOP Senica, Rámovania obrazov Ľ. Miču Senica.

Názov: AMFO 2013 – 17. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Termín: vernisáž výstavy štvrtok 13.6. o 16.00 hod., výstava potrvá do 7.7.2013

Viera Juríčková


.

Záhorácke rádio 2023