Mesto Malacky získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu predstaničného námestia a autobusovej stanice.

integrovana_doprava_autobus_malacky_bid

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo žiadosť mesta Malacky o nenávratný finančný príspevok 800 tisíc eur na projekt Rekonštrukcia Nádražnej ulice a  autobusového nádražia v Malackách.

Cieľom projektu je zabezpečiť funkčné a kultúrne prostredie priestoru pred železničnou stanicou a na prístupových komunikáciách, efektívne využiť jednotlivé druhy verejnej dopravy (vlak, prímestský autobus), vybudovať záchytné parkovisko pre osobné automobily a bicykle v rámci prestupného terminálu, a tým zabezpečiť čo najväčší záujem cestovať verejnou dopravou a znížiť počet osôb, ktoré využívajú individuálnu automobilovú dopravu.
Projekt počíta s kompletnou revitalizáciou zóny a delí sa na osem stavebných objektov. Ide o komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu, drobnú architektúru, sadovnícke úpravy, verejné osvetlenie, informačný systém BID (Bratislavská integrovaná doprava) a  kamerový bezpečnostný systém. V pláne sú aj nové autobusové nástupištia a výstupištia, ktoré budú výškovo oddelené od komunikácie, čím by mali byť bezpečnejšie.
V rámci revitalizácie by na Nádražnej ulici mal pribudnúť aj nový mobiliár a zeleň. Výraznou novinkou by malo byť zavedenie elektronických informačných tabúľ, ktoré budú informovať o aktuálnych spojoch a meškaniach. Podľa projektu by tu malo vzniknúť aj 69 nových parkovacích miest. S výstavbou by sa malo začať tento rok.

Michaela Janotová


.

Osobnosti kraja BSK