malacky_logoMestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 41 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.

1. Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadne zvolaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách dňa 29.5.2014.

2. Určuje
nasledovné požiadavky, náležitosti prihlášky a ostatné podmienky:

2.1 Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
2.1.1 Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Výhodou je:
vysokoškolské vzdelanie
prax v kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov
prax v účtovníctve a rozpočtovníctve
2.1.2 Bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z RT nie starším ako tri mesiace

2.2 Náležitosti písomnej prihlášky:
2.2.1 Osobné údaje: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a kontaktné údaje na uchádzača
2.2.2 Informáciu o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
2.2.3 Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
2.2.4 Štruktúrovaný životopis
2.2.5 Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
2.2.6 Doklad o vzdelaní

2.3 Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 14.5.2014, vrátane na adresu:
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Prihlášku doručiť v zalepenej obálke s nápisom: „NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA“

2.4 Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§41 až 43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.

RNDr. Jozef Ondrejka
primátor mesta


.

Osobnosti kraja BSK