Budovanie tlakovej kanalizácie v Moravskom Svätom Jáne a Sekuliach sa blíži do finále. V týchto dňoch firma Aquastav začne realizovať posledné asfaltové úpravy a opravy poškodených šácht.

kanalizacia-moravsky-svaty-jan-sekule-eu-2

Hoci sa tlaková kanalizácia buduje v aglomerácii obcí Moravský Svätý Ján – Sekule, stavebné povolenie bolo vydané pre každú obec zvlášť, preto aj kolaudácia bude prebiehať samostatne. ,,V našej obci máme od občanov odovzdané takmer všetky revízne správy k ovládacím skrinkám a takisto sú vykonané takmer všetky funkčné skúšky vybavenia šácht a podpísané protokoly o ich vykonaní,“ informoval starosta Moravského Svätého Jána Anton Emrich.

S budovaním splaškovej tlakovej kanalizácie sa v obciach Moravský Svätý Ján a Sekule začalo v roku 2013. Obce boli úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, kde v rámci výzvy Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, z operačného programu Životné prostredie získali vyše 6 miliónov eur. V Moravskom Svätom Jáne je menšia časť obce odkanalizovaná gravitačnou kanalizáciou, na ktorú je napojených približne 400 domov, na splaškovú bude pripojených cca 420 rodinných domov. Občania si na vlastné náklady budujú len elektrickú prípojku na 380, alebo ojedinele 220 V a napojenie kanalizačného potrubia z domácnosti do šachty s čerpadlom. Kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť pravdepodobne v mesiaci júl a pred týmto termínom nie je možné nehnuteľnosť napojiť na kanalizáciu.

kanalizacia-moravsky-svaty-jan-sekule-eu

,,Napriek snahe obce o postupné pripájanie jednotlivých vetiev, podľa inštrukcií odboru životného prostredia sa nehnuteľnosti pred kolaudáciou pripájať v žiadnom prípadne nesmú, hrozila by nám vysoká pokuta za každú takto pripojenú šachtu,“ upozorňuje A. Emrich. V súvislosti s prevádzkou tlakovej kanalizácie ďalej uvádza, že čerpadlá budú v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku minimálne po dobu 5 rokov majetkom obce a občania ich budú mať v prenájme na základe zmluvy o zápožičke. Náklady na opravu všetkých chýb a porúch, ktoré nebudú zavinené užívateľom, bude znášať obec. ,,Obec zvažovala možnosť odpredaja kanalizácie inému prevádzkovateľovi, ale zatiaľ bude kanalizáciu prevádzkovať sama. Je to z toho dôvodu, že potenciálny záujemca mal záujem odkúpiť len samotné vedenie a čističku, čiže bez čerpadiel, a v tom prípade by všetka zodpovednosť a starosti spojené s prevádzkou čerpadiel zostali na občanoch. Snahou obce je občanov od týchto problémov odbremeniť, preto sa obec s otázkou zmeny majiteľa kanalizácie intenzívnejšie nezaoberá, uvidíme čo prinesie budúcnosť,“ vysvetlil starosta.
K prevádzke tlakovej kanalizácie bude v obciach Moravský Svätý Ján a Sekule zorganizované verejné zhromaždenie, na ktoré bude prizvaný aj projektant a dodávateľ čerpadiel.

Miroslava Kovaríková
Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák.


.
Toto je čítané

Meteorológovia vydali druhý stupeň výstrahy pred búrkami na Záhorí

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal od piatka (21.6.) od 19:00 do soboty…

BM Záhada Vedy