V Moravskom Svätom Jáne možno vznikne nová estakáda cez rieku Morava za 20 miliónov eur. Zlepší sa tak dopravná dostupnosť prihraničného regiónu.

estakada_hohenau_moravsky_svaty_janKoncept estakády cez rieku Morava – varianta 1

V zmysle záverov pracovných rokovaní (27.6.) a koordinačných porád je k dispozícii zatiaľ len koncept štúdie uskutočniteľnosti. V súčasnosti spracovateľ štúdie zapracováva vznesené pripomienky a finalizuje výslednú štúdiu.

“Ako jediné akceptovateľné, priechodné a zároveň technicky možné riešenie, spĺňajúce všetky podmienky, je vybudovanie estakády – ekologických mostov s oblúkovou, resp. priehradovou konštrukciou.” povedal pre Záhorí.sk hovorca Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Odhad celkových nákladov na realizáciu takéhoto diela bol vyčíslený na cca 20 mil. €, z toho pre slovenskú časť (TTSK) cca 18 mil. €.

most_rieka_morava_moravsky_svaty_jan_hohenau_28022013

Zlepšenie dopravnej dostupnosti prihraničného regiónu
Most cez rieku Morava v Moravskom Svätom Jáne  je z dôvodu zlého počasia niekoľko dní do roka uzavretý, pretože dochádza k zaplaveniu príjazdových ciest. V dôsledku záplav potom musia potencionálny užívatelia využívať iné, vzdialenejšie hraničné priechody. Projekt Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau rieši zlepšenie dopravnej dostupnosti prihraničného regiónu – dôležitej infraštruktúry hraničného mosta medzi obcami Moravský Sv. Ján a Hohenau zlepšením súčasného stavu zaplavovaných príjazdových ciest.

Estakáda je cestná stavba príbuzná mostu. Ide o komunikačné teleso postavené na stĺpoch z dôvodu mimoúrovňových križovaní s inými cestami alebo z dôvodu oddelenia dopravnej trasy od okolitej krajiny.

Projekt Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau implementuje Trnavský samosprávny kraj z pozície vedúceho partnera projektu v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Spolková republika Dolné Rakúsko, strategickými partnermi projektu sú obce Moravský Svätý Ján a Hohenau ako aj SVP š.p. a SSC Trnava.


.

Osobnosti kraja BSK