V dňoch 24.5.-28.5.2010 sa zúčastnili žiaci našej školy,ako každoročne,školy v prírode.ŠvP sa zúčastnilo 24 ž. zo 4. roč. a 1 ž. z 5.roč.pod vedením p. uč. PaedDr. Emrichovej a Mgr. Trajlínkovej.

Počas pobytu v ŠvP si žiaci rozšírili teoretické poznatky z vyučovania o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním. Zároveň si utvrdili poznatky z vlastivedy o našej vlasti. Počas turistických vychádzok navštívili náučný turistický chodník Kulháň,dĺžka ktorého bola 5 800 m, mal 22 zastávok s náučnými tabuľami o prírode a prírodných spoločenstvách. Absolvovali turistické vychádzky k neďalekým jazerám ” Duchonka “, do obce Prašice počas ktorej mohli vidieť zrúcaninu hradu pri Podhradí.

Okrem vzdelávacích aktivít si žiaci upevňovali svoje zdravie a telesnú zdatnosť.Areál v ŠvP bol veľmi pekný s množstvom športovísk,kde si mohli žiaci zašportovať a zasúťažiť si. Počas celého pobytu deti absolvovali množstvo hier a súťaží. Súťaže boli rôzne: Minitalent, Súťaž o najkrajší obrázok ŠvP, Súťaž o najkrajší denník, Súťaž o najkrajšiu karnevalovú masku, Súťaž o najkrajšiu izbu, Súťaž o najkrajší stôl.

Žiaci si upevnili svoj kolektív a rozvili kultúrno – spoločenské návyky a estetické cítenie.

V posledný deň Švp navštívili žiaci naše kúpeľné mesto Piešťany. Počas výletu navštívili krásny kúpeľný park,videli sochu ” Barlolamača “, Sklený most,výstavu veteránov. Aktivity a celý program ŠvP, ktorý žiaci absolvovali bol veľmi bohatý,pestrý a zaujímavý. Plní zážitkov a poznatkov sa žiaci šťastlivo vrátili domov.

PaedDr. Emrichová Gabriela


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024