Základná škola, Sekule 119, 908 80 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej Školskej jedálne pri ZŠ v Sekuliach s nástupom od 1. 8. 2010.

1/ Predpoklady uchádzačov:
a/ bezúhonnosť
b/ úplné stredoškolské vzdelanie
c/ odborná spôsobilosť /spoločné stravovanie, hotelová akadémia, obchodná akadémia, . stredné potravinárske školy, kuchár – čašník/ . d/ zdravotná spôsobilosť

2/ Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
a/ znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ
b/ samostatnosť a komunikatívnosť
c/ práca s počítačom /Word, Excel, Internet – aplikácie/
d/ prax v danej profesii 3 roky

3/ Zoznam požadovaných dokladov:
a/ písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b/ doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi
c/ profesijný štruktúrovaný životopis
d/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace . e/ písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového . . konania podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášky do výberového konania s označením „Výberové konanie ŠJ pri ZŠ v Sekuliach – neotvárať“ zasielajte alebo osobne doručte s požadovanými dokladmi /úradne overené fotokópie/ najneskôr do 30. 6. 2010 do 15.00 hod. na adresu: Základná škola, Sekule 119, 908 80

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria vyhláseného výberového konania.

Mgr. Miloslav Markuška, riaditeľ školy


.

INAT Rezanie laserom