Dávame Vám možnosť rozvíjať územia v ktorom žijete, alebo podnikáte a spoluvytvárať priestor pre komunikáciu, výmenu názorov a spoluprácu hľadania nových možností medzi obcami, súkromným sektorom a neziskovým sektorom, prípadne sa podieľať na využívaní dotácii v regióne.

mas_zahorie

Máte možnosť aktívne sa podieľať na Integrovanej stratégii Miestnej akčnej skupiny Záhorie pre programovacie obdobie 2014 – 2020. Aktuálne sa tvorí stratégia pre územie MAS Záhorie. Jedná sa o strategický dokument rozvoja územia spracovávanú na základe aktérov v regióne, ktorými sú obce, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie ako aj jednotliví členovia akčnej skupiny zapájajúci sa do tvorby stratégie. Táto stratégie bude obsahovať komplexnú problematiku územia s definovaním všetkých rozvojových smerov na základe jednotlivých požiadaviek a potrieb v regióne.

Dotazník: Zber projektových zámerov neverejného sektora

MAS Záhorie


.

Záhorácke rádio 2023