Jej cieľom je aktivizovať a podporovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, vyhľadávať nové talenty z radov mládeže a dospelých, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov tejto tvorby, oceňovať výtvarné aktivity a obohatiť kultúrnu ponuku v meste Senica.

Ilustračné foto Senica.sk
Ilustračné foto Senica.sk

Súťaž je postupová, trojstupňová /regionálne, krajské, celoštátne kolo/, určená pre neprofesionálnych výtvarníkov nad 15 rokov veku pôsobiacich na území okresov Senica a Skalica. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená, vyhlasuje sa vo všetkých výtvarných disciplínach /kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru/. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarných zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Člení sa na štyri súťažné kategórie: autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku od 25 do 60 rokov, autori vo veku nad 60 rokov a autori vo veku nad 15 rokov /výtvarne neškolení/ špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. Do súťaže sa odporúča predložiť maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora. Prijaté budú len výtvarné práce realizované v rokoch 2014 a 2015, s ktorými sa autori doteraz nezúčastnili predchádzajúceho ročníka Výtvarnej Senice. Každý autor je povinný svoje práce na rube výtvarného diela /pri plastike na spodnej strane/ čitateľne označiť menom, priezviskom, adresou, vekom autora, názvom výtvarného diela, výtvarnou technikou, rokom jeho vzniku, súťažnou kategóriou. Všetky výtvarné práce musia byť adjustované /pasparta, rám a pod., nie klipy/. Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorovi udeliť ocenenia, vyberie práce na výstavu a najlepšie z nich odporučí na postup do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Ak máte záujem zapojiť sa do jubilejnej Výtvarnej Senice, prosíme doručiť výtvarné práce do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5 do 23. novembra 2015. Propozície súťaže, prihlášky do súťaže a bližšie informácie poskytneme v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, tel. 034/6513740, 0911100302, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota