Na Testovanie 9 je v tomto školskom roku prihlásených 1245 žiakov základných škôl na Záhorí. I keď sa v tomto roku neuskutočnia žiadne významnejšie zmeny, výsledky v testoch majú zásadný význam pri prijímaní deviatakov na stredné školy, preto ho netreba podceniť.

Ilustračné foto: 123rf.com
Ilustračné foto: 123rf.com

Testovania 9 (T9) sa podľa školského zákona povinne zúčastnia žiaci všetkých základných škôl. V tomto roku je to na Záhorí 1245 žiakov z 46 základných škôl.

Žiaci budú písať test z matematiky a zo slovenského jazyka papierovou alebo elektronickou formou.
V T9 sa využívajú testy relatívneho výkonu, pričom: „ Jednotlivé testové úlohy neoverujú len zapamätané vedomosti a naučené algoritmy, ale najmä čítanie s porozumením, matematické i logické myslenie, overujú taktiež hĺbku vedomostí a zručností, ako aj schopnosť žiaka aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia“, približuje význam testov Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM-u.

Okres Senica: 16 základných škôl a 448 žiakov
Okres Skalica: 11 základných škôl a 334 žiakov
Okres Malacky: 19 základných škôl a 463 žiakov

Samotné Testovanie 9 teda poskytne objektívne informácie o výkone žiakov pri výstupe z druhého vzdelávacieho stupňa ISCED2, rovnako umožňuje porovnanie výkonov jednotlivých žiakov a škôl, čím poskytne školám, rodičom i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.

Nathaniel Knizkaren 2023

NÚCEM zverejňuje pre školy harmonogram testovania už na začiatku príslušného školského roka, a tak si učitelia, žiaci i rodičia vedia presne zostaviť harmonogram prípravy na externé testovanie.

Nemenej dôležitý je fakt, že: „Samotné Testovanie 9 slúži ako jedno z kritérií prijatia žiaka na strednú školu. Žiak, ktorý dosiahne v Testovaní 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý na vybranú strednú školu bez prijímacej skúšky“, pokračuje Kanovská.

Objektívnosť priebehu testovania je zabezpečená činnosťou externého dozoru – v každej triede je počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania, učiteľ vykonávajúci externý dozor nemá aprobáciu na testované úlohy.

Externý dozor je na škole prítomný od rána, od rozbalenia zásielky s testami, až po zabalenie odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní.

Školy dostanú výsledky svojich deviatakov v elektronickej forme na stiahnutie do svojich školských informačných systémov 29. apríla. Najneskôr 20. mája budú školám zaslané oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.

Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 9. apríla, a to pre tých žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.


.

Osobnosti kraja BSK