Obec Sekule vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Sekule č. 119 s termínom nástupu 1.7.2016.

zakladna-skola-sekule

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikační predpoklady na vykonávanie funkcie:
  a) Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
  b) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  c) Absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
  d) Najmenej päť rokov pedagogickej praxe
  e) Bezúhonnosť
  f) Zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť
  g) Ovládanie štátneho jazyka
 2. Ostatné kritéria a požiadavky:
  a) Organizačné a riadiace schopnosti
  b) Práca s PC
  c) Komunikačná zručnosť na úrovni vedúceho zamestnanca,
  d) Znalosť príslušnej legislatívy,
  e) flexibilnosť
 3. Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
  a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu
  b) Profesijný životopis
  c) Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  d) Doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
  e) Doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo náhrady
  f) Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  g) Písomný návrh koncepcie rozvoja školy
  h) Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  i) Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca

Žiadosť o účasť na výberom konaní žiadateľ/ka doručí na adresu: Obecný úrad, 908 80 Sekule 570 v termíne do 30.05.2016 vrátane do 11:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ Sekule 570) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Sekule 119 – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne Radou školy.

Pavla Maxianová, starostka obce


.
Toto je čítané

Tipy na skvelé letné nákupy

Zapnite režim dobrej letnej nálady na maximum. V horúcom lete chcete pohodlie,…

20 rokov