Poslanci mestského zastupiteľstva budú na najbližšom zasadnutí 8. decembra rokovať aj o rozpočte mesta Malacky na budúci rok.

Primátor mesta Juraj Říha
Primátor mesta Juraj Říha

Príprava návrhu rozpočtu trvala niekoľko týždňov. „Predkladaný materiál sme zostavili na základe požiadaviek oddelení mestského úradu a mestských rozpočtových a príspevkových organizácií. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi,“ informovala prednostka Mestského úradu Ľubica Čikošová.

Návrh je koncipovaný ako vyrovnaný, s príjmami a výdavkami vo výške 13 296 993 €. „Našimi prioritami v roku 2017 bude kaštieľ, materská škola, miestne komunikácie a verejné osvetlenie – práve do týchto oblastí pôjde najviac financií,“ hovorí primátor Juraj Říha a vyratúva: „Z investičných výdavkov sa na pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa navrhuje 200 tisíc eur, na rekonštrukciu materskej školy 300 tisíc, na rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 500 tisíc a na rekonštrukciu verejného osvetlenia 115 tisíc eur.“

Návrh rozpočtu počíta aj s navýšením financií pre mestské organizácie či oblasť sociálnych vecí, školstva a športu.

Navýšenie financií, návrh na rok 2017:

 • dotácia pre šport na podporu reprezentácie mesta                                            + 28 000 €
 • dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení                                             +   6 500 €
 • transfer pre školské kluby detí a školské jedálne                                             + 31 272 €
 • transfer pre materskú školu                                                                             + 14 405 €
 • transfer pre MsCSS – zvýšenie platov opatrovateliek v domácnosti   + 30 569 €
 • transfer MCK                                                                                                  + 12 000 €
 • transfer AD HOC                                                                                           +   7 078 €
 • transfer CVČ                                                                                       + 15 400 €

Prípravné práce a bežné výdavky, návrh na rok 2017:

 • revitalizácia a údržba zelene                                                                 95 000 €
 • údržba Zámockého parku                                                                    25 000 €
 • oprava a údržba detských ihrísk                                                          12 000 €
 • cykloopatrenia                                                                         10 000 €
 • údržba, čistenie a oprava komunikácií, dopr. značenie             94 000 €
 • značenie parkovacích miest                                                                 10 000 €
 • bežná údržba, havárie, revízie verejného osvetlenia                             25 000 €
 • čistenie odvodňovacích kanálov                                                            5 000 €

Návrh rozpočtu 2017 je zverejnený na webovej stránke mesta, časť Mesto – Mestské zastupiteľstvo – Materiály na rokovanie (číslo materiálu Z 100/2016 vrátane troch príloh). 

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

BM: Ustekana sobota