Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne  dňa 26.augusta 2010 (štvrtok) o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

S nasledovným programom:

1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010
4. rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Mor.Sv.Jáne
5. zásady odmeňovania poslancov OZ
6. informácia o stave žiadostí financovaných z fondov EÚ
7. rôzne
8. záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Škrabák, starosta obce


.

3D filamenty 2023