V katastri obce Sekule – vodná plocha štrkovisko Lúčky (Oširíd  Šutrovňa) sa vyskytol prípad vtáčej chrípky. Na jazere našli štyri mŕtve labute.

Foto: Frederik Orgoň

Zabezpečenie súpisu všetkých chovov hydiny a iných vtákov z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica spadájú obce v okolí 3 km do monitorovacej oblasti. Zamestnanci obcí budú zabezpečovať najneskôr do 26.1. súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov. Z tohto dôvodu navštívia v najbližších dňoch pracovníci obecných úradov všetky domácnosti v blízkosti obce Sekule.

Aktualizácia 20:05:

Podľa najnovších informácií od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky sa ďalšie prípady vtáčej chrípky vyskytli aj v Skalici a Malých Levároch. Aj v týchto prípadoch ide o uhynuté labude, ktoré majú byť infikované vírusom H5N8.

Foto: Peter Pongrác

Opatrenia povinné pre chovateľov vtákov

 • Súpis chovateľov hydiny a vtáctva v monitorovacom pásme
 • O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom
 • Dezinfekcia pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí
 • Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi)
 • Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 • Pravidelne sledovať hydinu, či nedošlo k zmenám zdravotného stavu a jej správania sa
 • V prípade, ak chovateľ spozoruje klinické príznaky, okamžite sa musí obrátiť na príslušného súkromného veterinárneho lekára, ktorý skontroluje chov, resp. na RVPS
 • Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti
 • Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach
 • Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára
 • Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely
 • Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody
 • oznamovať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senica (034/6512 881, 0907 706 446, 0918 611 948) akékoľvek príznaky vtáčej chríbky u hidny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérii:
  – pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%
  – pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
  – týždenná miera úmrtnosti vyšši ako 3%
  – akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chríbku

.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota