Zahusťovanie verejného priestoru novými bytovými či rodinnými domami je v posledných rokoch na Slovensku bežným javom. Tento trend so sebou zároveň prináša aj tlak na mestá a obce, aby pre nových obyvateľov postavili občiansku infraštruktúru (škôlky, ihriská, parky, cesty, chodníky, sociálne zariadenia, športoviská).

Ilustračné foto

Jej financovanie bolo doteraz vždy na pleciach samospráv a ich rozpočtov. Zákon však po novom dáva mestám a obciam možnosti, ako získať peniaze na projekty občianskej vybavenosti. Ide o nový druh miestneho poplatku a zákon ho definuje ako doplnkový finančný zdroj na výstavbu občianskej infraštruktúry. Volá sa MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ. Má ho aj naše mesto.

Zákon umožňuje od 1. januára 2017 vybrať poplatok od stavebníka pri vydaní stavebného povolenia. Nový poplatok platí podľa zákona  rovnako  fyzická aj právnická osoba.. Výnos z poplatku je možno použiť výlučne na financovanie vybraných verejnoprospešných stavieb vrátane vysporiadania pozemkov na tento účel, ako sú napríklad športoviská, cesty, škôlky, zariadenia sociálnych služieb a iné.

Malacky majú schválenú jednotnú sadzbu 35 € za štvorcový meter podlahovej plochy pre všetky druhy stavieb. „Všetci vidíme, že Malacky sú spolu s inými obcami a mestami v okolí Bratislavy zaťažené veľkou stavebnou činnosťou,“ hovorí primátor Malaciek Juraj Říha. „Preto sme pri jeho schvaľovaní prihliadali nielen na výšku sadzieb v okolitých mestách, ale aj na finančnú náročnosť stavieb. Obyvatelia majú totiž veľmi veľa nárokov na rekonštrukcie a nedá sa vyhovieť všetkým. A povedzme si tiež otvorene: investori často postavia nové bytovky, byty rozpredajú a často ich viac nezaujíma. Zákon takto nastavil jasné a vopred dané pravidlá.“ 

Čo sa spoplatňuje?
Poplatok sa platí za stavby, na ktoré sa vydáva stavebné povolenie či dodatočné stavebné povolenie a tiež na stavby, ktoré sa stavebnému úradu len ohlasujú. Od poplatku sú však oslobodené drobné stavby ako sú rôzne prístrešky, prístavby či nadstavby do 25 m2, ale aj údržba, zateplenie, oprava a rekonštrukcia stavieb, ktorou sa nezvyšuje podlahová plocha stavby. Do poplatku sa nezapočítava ani vstavaná garáž.

Od 1. januára nový miestny poplatok za rozvoj
Podľa zákona sa spoplatňuje celá podlahová plocha nadzemných častí stavby. Nespoplatňujú sa tak podzemné časti stavby.  Zákon zaviedol aj odpočítateľnú položku 60 m2 podlahovej plochy stavby, ktorá sa nespoplatňuje a stavebník si ju odpočíta od výmery navrhovanej stavby.Podľa Juraja Říhu bude poplatok predstavovať významný príjem pre mestá: „Len v Malackách odhadujeme výnos viac ako 400 tisíc eur. Dostávam pritom otázku, či nový zákonný poplatok nemôže odradiť od výstavby v Bratislavskom kraji. Môže to nastať, ale nemyslím si, že aj nastane. Skôr by sme si mali položiť otázku, či nie je najvyšší čas trochu zbrzdiť neúmerný nárast nových obyvateľov a naopak sa viac venovať skvalitneniu služieb pre tých súčasných.“

Ako sa platí nový poplatok?
Zákon uložil povinnosť platiť poplatok rovnako pre fyzickú ako aj právnickú osobu. Ak stavbu realizujú viacerí stavebníci, poplatok platia v rovnakom pomere, ak sa nedohodli na inom spôsobe. Ak stavbu realizujú manželia, za poplatok ručia spoločne a nerozdielne. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti príslušného stavebného povolenia. Mesto na základe neho vydá rozhodnutie, ktorým stavebníkovi tento poplatok vyrubí. Poplatok je potom splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. „Nový poplatok za rozvoj je poplatok ako každý iný. Na nový zákon zareagujú pravdepodobne najskôr projektanti a pri rodinných domoch začnú stavebníkom odporúčať stavať viac bungalovy ako poschodové domy, keďže kvôli menšej podlahovej ploche vyjdú z pohľadu poplatku lacnejšie,“ hovorí J. Říha a ponúka svoj názor na znenie zákona:  „Parlament podľa mňa nemusel viazať poplatok na stavebné povolenie, ale skôr kolaudáciu stavby. Musíme však vychádzať zo schváleného znenia zákona a keďže sme si vedomí, že stavebníci môžu potrebovať pri stavebnom povolení peniaze skôr na samotnú výstavbu, sme pripravení reagovať a zmierniť im vplyv povolením splátok.“ Ak by chceli stavebníci využiť možnosť splatiť poplatok na splátky, musia podať mestskému úradu písomnú žiadosť.

Je možné poplatok aj vrátiť?
Zákon pripúšťa aj možnosť vrátenia poplatku – v tom prípade, ak stavebné povolenie stratí platnosť a stavebník pritom ani nezačal so stavbou. Každý stavebník ma pritom už dnes povinnosť oznámiť stavebnému úradu začiatok svojej výstavby.

Ak by sa teda stalo, že by stavebník nezačal z nejakého dôvodu s výstavbou a jeho stavebné povolenie aj neskôr stratí platnosť, musí podať do 60 dní žiadosť o jeho vrátenie, inak jeho nárok zaniká. Mesto mu v takom prípade vydá rozhodnutie o vrátení poplatku a do 60 dní od jeho právoplatnosti musí poplatok aj vrátiť.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy