Na základných útvaroch Policajného zboru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sú dlhodobo voľné tabuľkové miesta policajtov.

Z uvedeného dôvodu oslovujeme občanov, ktorí majú o prácu v Polícii záujem, aby zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici
Moyzesova 1
905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk  a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici


.

Osobnosti kraja BSK