Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) odsúdil odstúpenie Spartaka Myjava z Fortuna ligy uprostred sezóny 2016/2017.

Zároveň sa ohradil voči tvrdeniam, ktoré zazneli v tejto súvislosti zo strany prezidenta klubu Pavla Halabrína. VV SFZ sa na svojom zasadnutí venoval oznámeniu Spartaka Myjava o odstúpení z najvyššej súťaže uprostred sezóny 2016/2017. V tejto súvislosti jednomyseľne prijal uznesenie.

„VV SFZ odsudzuje akékoľvek porušenie predpisov SFZ zo strany svojich členov, obvzvlášť ak ide o člena VV SFZ – Pavla Halabrína, ktorý porušil povinnosť podľa:

 

čl. 5 ods. 2 písm. a) stanov SFZ – ako štatutárny orgán Spartaka Myjava sa odstúpením zo súťaže dopustil konania, ktoré je v zásadnom rozpore s princípom fair play, ktorého súčasťou je aj ochrana regulárnosti súťaže a integrity športu, obzvlášť, keď ide o najprestížnejšiu futbalovú súťaž na Slovensku.

čl. 8 ods. 6 stanov SFZ – ako štatutárny orgán Spartaka Myjava a člen VV SFZ nesplnil povinnosť člena SFZ zabezpečiť dodržiavanie predpisov SFZ všetkými osobami s príslušnosťou ku Spartaku Myjava

čl. 32 ods. 1 písm. a) stanov SFZ – ako štatutárny orgán Spartaka Myjava nesplnil povinnosť člena SFZ dodržiavať predpisy SFZ a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými osobami s príslušnosťou ku Spartaku Myjava, konkrétne ide najmä o povinnosť podľa čl. 40 Súťažného poriadku – klub je povinný vykonať opatrenia na odohratie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny priebeh súťaže.
čl. 49 ods. 2 písm. g) stanov SFZ – nesplnil povinnosť člena VV SFZ zdržať sa konania, ktoré by mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť dobré meno futbalu alebo oprávnené záujmy slovenského futbalu.

„VV SFZ sa ohradzuje proti nepravdivým subjektívnym tvrdeniam, ktoré zazneli zo strany P. Halabrína, že bol v tomto orgáne vždy prehlasovaný a nemohol presadiť svoj názor, nakoľko podľa štatistiky hlasovania, ktorá bola vyhotovená za celé obdobie trvania jeho mandátu, až v 99 percentách prípadov hlasoval na riadnych zasadnutiach VV SFZ za schválenie navrhnutých uznesení.“


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

HAŠŠO 6/2024