Obec Kúty uzavrela a zrekultivovala skládku komunálnych odpadov. Na projekt, ktorého cieľom je zníženie znečisťovania a zlepšenie kvality prostredia, získala v rámci operačného programu Životné prostredie nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 2,35 milióna eur.

Skládka odpadov bola založená v roku 1975 a nachádza sa približne 500 metrov severne od obce Kúty, pri štátnej ceste I/2 Kúty – Holíč. Situovaná je do bývalej ťažobnej jamy materiálu pre stavbu diaľnice, pričom pred rekultiváciou odpad zaberal približne dve tretiny plochy jamy a zvyšok bola vodná plocha.

Celkové náklady na projekt uzavretia a rekultivácie skládky predstavujú 2 470 781,85 eur, okrem nenávratného finančného príspevku a vlastných zdrojov obce bol na financovanie projektu použitý aj príspevok z kohézneho fondu a príspevok zo štátneho rozpočtu. Ani po zrealizovaní projektu sa starostlivosť obce o skládku nekončí. ,,Lokalita bývalej skládky odpadov sa bude každých šesť mesiacov po dobu 30 rokov monitorovať z hľadiska množstva a zloženia priesakových kvapalín, kvality povrchovej vody a z hľadiska prípadnej emisie plynov. Skládka má v súlade s projektom vybudovaný monitorovací systém podzemných vôd na sledovanie hladiny podzemnej vody a jej kvality,“ uviedla pre Záhorák starostka Kútov Ing. Mária Macejková.

Podľa jej slov bude naďalej realizovaná i biologická rekultivácia územia. Použitá rekultivačná zemina umožňuje zatrávnenie územia, zabezpečuje dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udržanie vlahy pre vegetáciu. ,,Upravený povrch skládky je osiaty zmesou trávového semena, plocha bola prihnojená a technicky upravená,“ dodáva Ing. Macejková.

Na severnom a západnom okraji rekultivovaného územia, mimo samotného telesa pôvodnej skládky, je navrhnuté ochranné pásmo v šírke 3 metre, ktoré bude vysadené vyššou zeleňou, teda stromami a kríkmi. Projekt navrhuje viaceré druhy drevín, tak, aby použité druhy zelene spĺňali požiadavky na začlenenie územia do okolitej krajiny.

Vytvorený ochranný pás bude poskytovať vhodné podmienky pre hniezdenie, potravu a úkryt spevavých vtákov. Zámer je zahrnutý do projektovej dokumentácie, netvorí však súčasť projektu, na ktorý obec získala finančnú podporu z EÚ.

Miroslava Kovaríková, týždeník Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024