Priaznivci zdravého pohybu majú opäť k dispozícii školské dvory. Po novom sa otvára Dérerka a svoj areál po rekonštrukcii budovy znovu sprístupnila aj Základná škola na Záhoráckej ulici, čo znamená, že dvory sú otvorené na troch školách: ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera.

 

 

Otvorené školské dvory

 • pracovné dni                                       17.00 – 20.00
 • prázdniny, víkendy, sviatky                9.00 – 20.00

V prípade skoršieho západu slnka správca uzavrie školský areál skôr.

 

 

Vstup na školské dvory je bezplatný, avšak športujúca verejnosť je povinná dodržiavať prevádzkové poriadky, predovšetkým: 

 • dodržiavať prevádzkové hodiny areálu,
 • vstupovať na jednotlivé ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre daný povrch,
 • na atletickú dráhu sa zakazuje vstup s bicyklami a kolieskovými korčuľami a predmetmi, ktoré by mohli tartanovú dráhu poškodiť,
 • je prísny zákaz úmyselne poškodzovať ihriská v školskom areáli. Užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť prípadné škody správcovi,
 • v prípade zavineného poškodenia vybavenia ihriska alebo akéhokoľvek iného majetku v školskom areáli vyhotoví správca písomný záznam o vzniknutej škode. Užívateľ je povinný uhradiť náklady na opravu v plnej výške,
 • neznečisťovať ihriská a okolie ihrísk,
 • používať smetné nádoby,
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • zákaz užívať alkohol a iné drogy ako i prísny zákaz fajčenia,
 • na jednotlivých ihriskách je zakázané požívať potraviny, vstupovať do priestorov ihriska so psom, sklenými fľašami a pohármi, cigaretami a otvoreným ohňom, po požití alkoholických nápojov a psychotronických látok,
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,
 • používanie ihriska je na vlastné nebezpečenstvo. Škola neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a v jeho okolí.

Neoprávnený vstup do areálu alebo iný priestupok bude posudzovať mestská polícia.

 

Školský úrad, MsÚ


.

BM: Festival Záhrad