Aktualizované! Firma s väzbami na primátora mesta Holíč chce zmeniť využitie časti existujúcej skládky na uskladnenie nebezpečného odpadu. Mesto Gbely so zámerom nesúhlasí.

 

Zdroj foto: vppservis.sk

 

Prevádzkovateľ skládky odpadu VPP servis s.r.o. v Holíči – lokalita Bresty, sa rozhodol využiť časť voľnej kapacity pre uskladnenie nebezpečného odpadu. Ten má pochádzať najmä z výrobnej a priemyselnej činnosti z oblastí bez skládky nebezpečných odpadov, hlavne z okresov Skalica, Senica a Myjava.

Prevádzkovateľ rozdelí jestvujúcu kapacitu skládky, ktorá funguje od apríla minulého roku, na dve samostatné kazety, oddelené tesniacimi, drenážnymi a ochrannými vrstvami. Celková kapacita jednotlivých častí po realizácií úprav bude 180-tisíc kubických metrov pre nie nebezpečný odpad a 20-tisíc metrov kubických pre nebezpečné odpady. Informuje web Odpady-portal.sk

 

Mesto Gbely nesúhlasí so zámerom vybudovania skládky nebezpečného odpadu. “Deklarovaná, avšak nepreukázaná ekonomická výhodnosť skládky nebezpečného odpadu, nemôže byť uprednostnená pred ochranou zdravia a životného prostredia v našom okrese,” uvádza mesto vo svojom zamietavom stanovisku.

V stanovisku podpísanom primátorom mesta Gbely Jozefom Hazlingerom sa ďalej uvádza, že navrhovaná skládka nebezpečného odpadu sa nachádza v území s hladinou podzemnej vody blízko pod povrchom terénu a zároveň nad prameniskom potoka Rešica, ktorý preteká cez obec Kopčany. Ďaľšia firma, VPP Holíč spol. s r.o., napojené na primátora mesta Holíč Zdenka Čambalu, už prevádzkuje v katastri mesta Gbely inú skládku “Cunín”, ktorá je podľa vyjadrenia mesta Gbely neuzatvorená, dažďové vody nie sú odvádzané, do skládky zateká, prichádza ku kontaminácii okolitých pozemkov a spodných vôd, čo je potvrdené rozbormi vôd v akreditovanom laboratóriu.

Firma VPP Servis s.r.o. má väzby na primátora mesta Holíč Zdenka Čambalu. Vizualizácia: foaf.sk

 

Verejné prerokovanie zámeru vybudovania „Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty kazeta č.2 – skládka nebezpečného odpadu“ naplánované na uskutoční vo štvrtok 16. novembra 2017 o 10.00 hod. v Holíči je zrušené. Nový termín bude vopred oznámený. (aktualizované)

 

 

Na Záhorí prevádzkuje skládku nebezpečného odpadu s uvádzanou kapacitou zhruba 50-tisíc metrov kubických v Zohore spoločnosť FCC Slovensko.

 


.
Toto je čítané

CIBULA FEST 2024 pridáva Cool Arénu a bonusový Warm up večer. Program odpáli raper Kali

Už o 5 týždňov otvorí svoje brány na letisku v Holíči najväčší česko-slovenský…

BM Záhada Vedy