Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Holíč – vedúci úseku starostlivosti o deti –  vychovávateľ.

 

 

Kraj: Trnavský
Názov pracovnej pozície:  Vedúci úseku starostlivosti o deti –  vychovávateľ
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Detský domov, Holíč

Hlavné úlohy: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa pedagogický vychovávateľ do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu. Vedúci úseku starostlivosti o deti je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje plynulý chod samostatných skupín, zodpovedá za dodržiavanie predpisov a interných noriem na úseku starostlivosti o deti. Predkladá riaditeľovi návrhy na riešenie zásadných otázok fungovania výchovy, samostatne rozhoduje o riešení interných otázok na úseku výchovy.

Termín nástupu:  február 2018

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • riadiace schopnosti, pozitívny vzťah k deťom,
 • plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite
 • schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa
 • schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá
 • vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii
 • schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne
 • schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne aplikovať do praxe
 • flexibilita, kreativita, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť,
 • skúsenosti s výchovou detí /vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia/,

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona:

 • znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Denisa Grúberová, riaditeľ
Telefón: 034/2433003
Mobil:  0917 773 126
E-mail: riaditel@ddholic.sk
Adresa detského domova: Detský domov, Rodinné domky 1, 908 51 Holíč

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 15.1.2018.


.

INAT Rezanie laserom