So začiatkom nového školského roka treba myslieť nielen na prípravu vecí potrebných do školy ale aj na prípravu dieťaťa riešiť dopravné situácie cestou do a zo školy, pokiaľ chodí samé bez sprievodu.

 

 

V prvý školský deň na bezpečnosť detí na cestách v blízkosti škôl dozerali posilnené policajné hliadky, ktoré dohliadali aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú v prípade potreby riadili a usmerňovali.

V predškolskom veku sa deti málokedy stanú obeťami dopravných nehôd najmä preto, lebo každý ich krok kontrolujú dospelé osoby alebo starší súrodenci. S nástupom detí do školy stúpa aj nehodovosť detí. Školáci na ceste do školy sa musia samostatne orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie môže mať za následok dopravnú nehodu. Deti sú impulzívne, nepozorné, málo predvídavé, nemajú taký zorný uhol pohľadu ako dospelé osoby, nevedia reagovať na dopravné situácie, majú obmedzený výhľad na vozovku z dôvodu ich malého telesného vzrastu. Dieťa nevie správne posúdiť mieru rizika, často nesprávne odhadne rýchlosť vozidla, jeho vzdialenosť, brzdnú dráhu.

Príčinou tragických nehôd s účasťou chodca býva, najmä u detí, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dopravných predpisov, zlá predvídavosť pri prechádzaní cez cestu, skracovanie si cesty do školy po frekventovaných cestách, nerešpektovanie pravidiel svetelnej križovatky alebo hry v blízkosti pozemnej komunikácie.

Veľkej väčšine úrazov detí na cestách sa dá zabrániť vhodnou prevenciou.

Je dôležité, aby sa dopravnej výchove detí venovali aj rodičia, a to už od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom.   

 

Preto prijmite naše rady a odporúčania:

  • malé deti sa vedia orientovať v známom prostredí, preto ich treba viesť k tomu, aby do školy, alebo zo školy chodili zvolenou trasou – minimálne cez vozovku, na miestach s nízkou dopravnou frekventovanosťou cestnej premávky,
  • dieťa je potrebné naučiť vidieť na ulici, počúvať zvuky a uvedomovať si, odkiaľ prichádzajú; pri pohybe po ceste slúchadlá na uši nepatria,
  • je vhodné, aby deti nosili pestrofarebné oblečenie a reflexné prvky na oblečení a školskej taške,
  • je potrebné, aby dieťa ovládalo základné dopravné pravidlá pre chodcov:

 

  • pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
  • chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúceho vozidla je zrejmé, že chodec svojim vstupom na vozovku môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť,
  • vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok),
  • nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad;
  • na riadenej svetelnej križovatke chodci musia dodržiavať svetelnú signalizáciu pre chodcov. Nesmú vstupovať na vozovku, ak svieti červené svetlo, vstupujú len po rozsvietení zeleného signálu pre chodcov. Zásadne musia používať priechod pre chodcov, prechádzať vždy najkratším smerom, čiže kolmo na os vozovky.

 

Polícia vykonáva preventívne aktivity pre deti zamerané na dopravnú výchovu po celý rok v školských a predškolských zariadeniach, najmä však v období po prázdninách a pred prázdninami, kedy deti na pravidlá niekedy zabúdajú.

Na zvýšenú opatrnosť počas prvých dní školského vyučovania polícia upozorňuje i vodičov osobných motorových vozidiel. Dôležité je, aby vodiči prispôsobili spôsob jazdy stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a vlastným schopnostiam. V okolí priechodov pre chodcov odporúčame vždy znížiť rýchlosť a dopravnú situáciu pozorne sledovať, aby bol umožnený bezpečný prechod cez cestu všetkým chodcom.

Zvýšenou pozornosťou a rešpektovaním iných účastníkov cestnej premávky predídeme nechceným následkom na živote, zdraví a majetku.


.
Toto je čítané

Tradičná ľudová strava a stravovanie kedysi a dnes v obci Zohor

V strave našich predkov v staršej dobe mali svoje nezameniteľné miesto vlastné produkty. Ľudia…

BM Salon EV