Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne sa bude konať dňa 5.11.2010 o 18:00 hodine na Obecnom úrade.

Program
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. zmena rozpočtu obce
4. VZN o určení výšky úhrady za stravovanie, ubytovanie a poskytovanie služieb v DOMOVE
5. VZN na určenie miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010
6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
7. Vyhodnotenie jarmoku
8. Vzdanie sa funkcie HKO (Vierka Kadlíčková)
9. Rôzne:
a) komunálne voľby 27.11.2010 – kandidáti na starostu obce a poslancov OZ
b) výmena 3 izbového bytu na 6 b.j. za 2-izb. na 15 b.j.
c) Opti-M – očná optika – žiadosť o zníženie nájmu
d) R&S Computer s.r.o. Sekule – žiadosť o povolenie na vybudovanie a prevádzkovanie tréningovej trate pre cyklocross a motocross
e) ZO Slov.zväzu telesne postih., Mor.Sv.Ján – žiadosť o fin. výpomoc
f) Anna Jurigová, Mor.Sv.Ján 544 – žiadosť o riešenie sporu so susedom
g) Jana Bardúnová, Veľké Leváre – žiadosť o prenájom obecného priestoru za účelom zriadenia kozmetic. salónu.
10. Záver.

Tešíme sa na Vašu účasť!


.

INAT Rezanie laserom