Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu systematického rozvoja športových aktivít zabezpečovaných športovými zväzmi na rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. januára 2019.

 

 

„V rámci BRDS sme na šport a športové zväzy vyčlenili 130 tisíc eur. Žiadosti treba podávať do 18. januára. Sledujeme zvýšenie záujmu mládeže o šport, snahu o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času, ale aj prepojenie medzi školami a zväzmi alebo aj ich členskými klubmi. Ako náborovými zariadeniami, ktoré potom produkujú reprezentantov alebo pretekárov pre výkonnostný a vrcholový šport,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Celková finančná alokácia pre výzvu na podporu systematického rozvoja športových aktivít zabezpečovaných zväzmi je maximálne do výšky 130 498 EUR.

Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času, ale aj prepojenie medzi školami a zväzmi, alebo ich členskými klubmi, ako náborovými zariadeniami pre výkonnostný a vrcholový šport. Podpora je určená pre krajské športové zväzy pôsobiace v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré majú vo svojej členskej základni registrovaných športovcov v kategórii detí a mládeže do 23 rokov, resp. pre oblastné športové zväzy a národné športové zväzy, ktoré zabezpečujú činnosť v predmetnej oblasti športu v Bratislavskom samosprávnom kraji s členskou základňou registrovaných športovcov v kategórii detí a mládeže do 23 rokov.

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.


.

INAT Rezanie laserom