Mesto Malacky v súčasnosti vykonáva rozsiahlu revíziu platieb – poplatku za komunálny odpad osôb a podnikateľských subjektov prihlásených k poplatku – a zároveň preveruje správny počet kontajnerov pre jednotlivé domy.

 

 

Hĺbková kontrola ukázala, že v niekoľkých lokalitách opakovane dochádza k preplňovaniu kontajnerov a ukladaniu odpadu mimo kontajnera. „Pri preverovaní príčin  tohto nežiaduceho stavu sme zároveň  zistili, že v dome býva viac obyvateľov, než evidujeme platiteľov. Ak pri kontrole zistíme, že  niektorí obyvatelia nie sú prihlásení k poplatku za odpad,  písomne vyzveme, aby tak učinili,“ informovala Jana Chválová z referátu životného prostredia Mestského úradu v Malackách. Zdôraznila, že ak má niekto napríklad štyri byty a tri z nich prenajíma, podnájomníci produkujú odpad, s ktorého likvidáciou  sú spojené náklady. Prihlásiť k poplatku by sa preto mali buď sami, alebo môže túto povinnosť za nich splniť prenajímateľ bytu.

 

Zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  určuje  do okruhu poplatníkov nielen osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale aj osoby,  ktoré užívajú byt či nebytový priestor. Zároveň stanovuje povinnosť oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku. Od 1. marca 2019 správca dane Mestský úrad Malacky bude voči všetkým neplatičom postupovať v zmysle § 155 ods.1 písm. d) zákona č. 563/2009 (Daňový poriadok) a bude ukladať pokuty vo výške od 30 € do 3 000 €.

 

Mesto Malacky vyzýva obyvateľov, ktorí nemajú splnené potrebné náležitosti, aby využili možnosť aktuálneho generálneho pardonu – odpustenia povinnosti platiť penále – a prihlásili sa do databázy. Kontaktná osoba: Dana Puškáčová, Mestský úrad Malacky, Bernolákova ul. 1/A, Malacky (3. poschodie, č. dv. 312), tel.  034/796 61 27.


J. Chválová, I. Sochorová


.

Je ok, ak nie si ok BSK