Mesto Senica plá­nuje v tomto roku vy­bu­do­vať cyk­lo­trasy, ktoré sú­visle pre­poja že­lez­ničnú sta­nicu s Ku­nov­skou prieh­ra­dou TASR o tom in­for­mo­vala ho­vor­kyňa mesta Viera Ba­roš­ková.

 

Foto: FB Senica info

 

Mesto bolo úspešné a zís­kalo ne­ná­vratné fi­nančné pros­triedky (NFP) vo výške 1.406.571,11 eura z In­teg­ro­va­ného re­gi­onál­neho ope­rač­ného prog­ramu. Cel­kové vý­davky pro­jektu sú v sume 1.480.601,17 eura, roz­diel vo výške 74.030,06 eura za­fi­nan­cuje mesto. Z týchto pros­tried­kov sa bude re­a­li­zo­vať cyk­lop­ro­jekt v meste Se­nica I. etapa. Do­rie­šia sa tým cyk­lo­dop­ravné trasy po meste v jed­not­li­vých úse­koch, čím vznikne sú­vislá cyk­lo­trasa.

 

 

V Se­nici je v sú­čas­nosti vy­bu­do­vaná je­diná cyk­lo­trasa, ktorá ve­die od kú­pa­liska do re­kre­ač­nej ob­lasti Ku­nov­ská prieh­rada, a jej dĺžke je pri­bližne se­dem ki­lo­met­rov. Trasa slúži pre­dov­šet­kým na voľ­no­ča­sové ak­ti­vity.

 

 

V meste je veľa oby­va­te­ľov, ktorí bi­cy­kel vy­uží­vajú nie­len ako voľ­no­ča­sovú ak­ti­vitu, ale aj ako do­pravný pros­trie­dok či už na cestu do za­mest­na­nia, alebo na vy­ba­ve­nie si nie­kto­rých svo­jich zá­le­ži­tostí. Pro­jekty, ktoré chce mesto re­a­li­zo­vať, majú slú­žiť na to, aby sa po­hyb cyk­lis­tov po meste zjed­no­du­šil,“ uviedla ho­vor­kyňa mesta.
 

Ako ďa­lej uviedla, Se­nica je známa svo­jou zlo­ži­tou a kom­pli­ko­va­nou do­prav­nou si­tu­áciou, pre­tože stále chýba ob­chvat. Vy­bu­do­va­ním týchto cyk­lot­rás sa do is­tej miery od­bre­mení aj do­pravná zá­ťaž.
 

V mi­nu­lom roku mesto vy­bu­do­valo ako pre­po­je­nie cyk­lo­trasy zo svojho roz­počtu vo­do­rovné a zvislé do­pravné zna­če­nie cyk­lo­ko­ri­doru pri­bližne v 200-met­ro­vom úseku v časti Ku­nov. „Zna­če­nie upo­zor­ňuje vo­di­čov na zvý­šený po­hyb cyk­lis­tov. Ide o úsek, ktorý pre­pája exis­tu­júcu cyk­lo­trasu Se­nica – Ku­nov a Ku­nov-Ku­nov­ská prieh­rada,“ do­pl­nila Ba­roš­ková.
 

Pro­jekt sa za­čne re­a­li­zo­vať v tomto roku po tom, ako pre­behne pro­ces ve­rej­ného ob­sta­rá­va­nia na do­dá­va­teľa sta­veb­ných prác. V sú­čas­nosti sa čaká na vy­pra­co­va­nie a pod­pis zmluvy na NFP s ria­dia­cim or­gá­nom.
 

TASR


KDH Caroline Liskova