Trnavská župa pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia aj v tomto roku vyhlásila ôsmy ročník súťaže Ekologický čin roka.

 

 

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa do súťaže Ekologický čin roka 2018 môžu zapojiť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia zo širokej verejnosti, ktorých aktivity v roku 2018 prispeli k zlepšeniu životného prostredia. Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napr. dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod.

Prihlásené aktivity vyhodnotí odborná komisia Trnavského samosprávneho kraja a najlepšie projekty budú finančne odmenené čiastkami 1200, 800 a 500 €. Do súťaže možno zapojiť environmentálne projekty, ktoré boli ukončené v roku 2018 a prihlášku je potrebné podať do  28. 2. 2019 na Úrad Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s viditeľným označením „Ekologický čin roka 2018“.

 

Slávnostné ocenenie víťazných projektov sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. 6. 2019 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.

 

„Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za prácu, ktorú robia v prospech nás všetkých. Verím, že vo svojej činnosti budú pokračovať a aj v tomto ročníku sa do súťaže zapojí čo najviac projektov, aby sme spoločne robili naše okolie krajším,“ povedal predseda hodnotiacej komisie a vicežupan trnavskej župy Pavol Kalman.

 

V minulom roku zvíťazil projekt Mestskej polície v Seredi s názvom „Myslíme logicky – žijeme ekologicky“, ktorého cieľom bolo u detí a mládeže vzbudiť záujem o prírodu, rešpekt a úctu k nej, a tiež zodpovedný prístup k životnému prostrediu a jeho ochrane.


.

Je ok, ak nie si ok BSK