Prinášame Vám rozhovor s kandidátmi na starostu obce v Moravský Svätý Ján, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia v Moravskom Svätom Jáne.

Ing. Veronika Dudášová (Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST – HÍD, Strana zelených Slovenska, NOVÁ DEMOKRACIA)
Anton Emrich (nezávislý)
Ing. Vladimír Škrabák (nezávislý)
Mgr. Peter Švec (nezávislý)

Rozhovory so všetkými kandidátmi pripravila Jana Leskovská. Otázky dostali všetci kandidáti emailom.

Ing. Veronika Dudášová, rod. Hajdinová, 35 rokov, vydatá, jedno dieťa
Vzdelanie: SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, špecializácia: Verejná správa a regionálny rozvoj
Zamestnanie: Tatrabanka, a.s. Corporátne bankovníctvo, t.č. na materskej dovolenke

Začnem asi tou najobyčajnejšou, ale najdôležitejšou otázkou – prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostku? Čo Vás viedlo k takémuto rozhodnutiu?
Verejnú správu a regionálny rozvoj som vyštudovala. Je to oblasť, ktorá mi je veľmi blízka a v ktorej sa chcem realizovať. Nikdy som nestratila záujem o našu obec a verím, že môžem urobiť veľa užitočného preto, aby naša obec vyzerala inak a hlavne aby sa zvýšila kvalita života jej obyvateľov.
Napriek tomu, že ste rodáčka z MSJ, nebývate v obci. Máte teda nejaké informácie či prehľad o momentálnom fungovaní a dianí obce?
Samozrejme, v obci som pravidelne, žijú tu moji rodičia, brat, priatelia. Informácie o dianí v obci považujem za kľúčové pre každého kandidáta. Som rodáčka z MSJ a stále tu mám trvalý pobyt. Tu som doma a vždy budem, preto ma zaujíma kam naša obec smeruje, čo sa v nej deje a čo je pre obec dôležité.

Nemáte strach, že vás ľudia nebudú voliť práve z toho dôvodu, že vás nepoznajú, práve preto, že nebývate v obci? Plánujete sa presťahovať? Práca starostu predsa len vyžaduje byť 24 hodín v pohotovosti.
To, že nebývam v obci môžu niektorí obyvatelia vnímať ako prekážku. Verím však, že je to jediná prekážka a nie dôležitá. V rodičovskom dome mám silné zázemie a všetko, čo potrebujem, takže sťahovať sa nemusím. Môj manžel a moja rodina sú mi veľkou oporou aj napriek tomu, že možno budem musieť zvládať oveľa viac povinností. Z DNV do MSJ je to 30 minút a túto cestu absolvujem veľmi často. Ako starosta obce ju budem absolvovať denne a vždy, keď bude potrebné. Je veľa našich občanov dlhodobo dochádzajúcich za prácou do Bratislavy a okolia a nikto nespochybňuje ich výkonnosť či kvality.

Ako hodnotíte činnosť obce a pôsobenie súčasného starostu za predchádzajúce štyri roky?
Ťažko je mi hodnotiť niečo, čo sa deje za zatvorenými dverami. Viem, že 3 roky zo 4 bolo ticho. V obci sú súbežne rozbehnuté viaceré projekty výsledkom čoho je, že sa obec značne zadlžila. Takéto riešenia sú krátkozraké a obávam sa, že pre obec neprinesú očakávaný efekt. Tiež mi vadí, že obecná samospráva je veľmi uzavretá pred občanmi a nepodáva žiadne informácie ako napríklad: správy hlavného kontrolóra obce, zverejnenie dôležitých zmlúv, či faktúr a pod. Sú to kľúčové informácie pre občanov a treba mať na pamäti, že vedenie obce spravuje majetok a peniaze všetkých občanov.

Chcete podporovať rozvoj súkromného podnikania v našej obci najmä v oblasti služieb. Aké konkrétne služby máte na mysli?
Mám na mysli služby ako také (malé, ale kvalitné obchody, reštauračné a pohostinské služby, poskytovanie internetových služieb, právna a daňová poradňa pre obyvateľov a pod.), ale tiež skvalitnenie služieb v sociálnej oblasti, zdravotnej starostlivosti, kde je ešte veľký priestor na zlepšenie, ako napr. asistenčné služby pre starších, hendikepovaných, či znevýhodnených občanov, miestna knižnica, či zriadenie centra pre mamičky s možnosťou krátkodobého babysitingu.
Akým spôsobom chcete v občanoch prebudiť živý záujem o spoločné veci o dianí v obci?
Tak, že ich budem informovať a všetkom dôležitom, zapojím ich do diskusie a dostanú priestor sa vyjadriť k tomu, čo považujú za dôležité. Občania tak dostanú možnosť podieľať sa na rozhodovaní. Táto politika je predovšetkým o ľuďoch a ich potrebách. Budúcnosť, ale aj súčasnosť verejnej samosprávy je o informáciách, informovanosti a komunikácii. Preto budeme pracovať na vylepšovaní web stránok obce a propagovať internet ako taký aj u skupín obyvateľov, ktorí ho na Slovensku využívajú málo, napr. u dôchodcov.

Čo sa týka kultúry a oblasti cestovného ruchu, všetci isto vieme, že naša obec neoplýva žiadnym kultúrnym dedičstvom. Ako vidíte rozvoj projektov v rámci tohto odvetvia?
Kultúrne dedičstvo je len jeden z aspektov rozvoja CR vo všeobecnosti. Naša obec má iné možnosti rozvoja CR napr. výhodnú geografickú polohu a prírodné podmienky. Naša oblasť je ideálna na športové aktivity. Rieka Morava a Pomoravie ponúka okrem krásnej prírody aj cyklotrasy, či splavy rieky Morava. Takže rozvoj CR u nás by sa mal uberať týmto smerom. Ďalej je tu veľký priestor na zlepšovanie a budovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a tradícií s našimi susedmi z Rakúska a Českej republiky.
V súčasnosti je dosť veľkým problémom najmä mladých ľudí bývanie. Nie je kde stavať, mladí sa sťahujú do miest. Ako sa popasujete s týmto problémom?
Bývanie je vo všeobecnosti problémom hlavne mladých ľudí a je to skôr o finančných možnostiach tejto skupiny obyvateľstva. Migrácia z obcí do miest nie je aktuálna len v našej obci, ale v celej spoločnosti. Súvisí najmä s lepšími možnosťami práce a tým aj logicky so sťahovaním sa čo najbližšie k práci. Po výraznejšom zlepšení podnikateľského prostredia a kvality života v obci sa rozšíria aj možnosti zamestnania a následne sa budú stavať aj nové byty v obci.

Aký je Váš názor na poznávaciu cestu starostov, ktorej sa zúčastnil aj náš súčasný pán starosta Škrabák?
Nemôžem objektívne hodnotiť niečo, o čom nemám dostatok informácií a s čím nie som podrobne oboznámená. Ak sa však skutočne inšpiroval niečím zaujímavým, čo videl v navštívených krajinách a dokáže to zrealizovať v našich podmienkach, tak cestá má určitý význam. Myslím si však, že problém CR u nás je niekde inde.

Je niečo, čo by ste chceli dobudovať na futbalovom štadióne?
Skôr by som dobudovala napr. detské ihrisko a lavičky v prostredí kam sa dá dostať bez problémov a hlavne bezpečne. Ďalej by som sa snažila skrášliť celkovú tvár obce, autobusové zástavky, zdevastované cesty. Myslím, že futbalový štadión je na dobrej úrovni, v budúcnosti však samozrejme nevylučujem jeho ďalšiu modernizáciu, ako aj vylepšovanie priľahlých športovísk.

Ste historicky prvou kandidátkou na starostku, pokiaľ sa nemýlim a zatiaľ jedinou ženou v tomto „súboji“, ako vidíte svoje šance? Predsa len je trochu ťažké presadiť sa ako žena v politike, aj keď v súčasnosti je to už bežné.
Máte pravdu, presadiť sa ako žena a ešte aj matka je ťažké nielen v politike. Žena však môže priniesť nové témy, názory a pohľady napríklad z pohľadu rodiny, žien, detí, starých ľudí, zdravotnej, či sociálnej starostlivosti. Toto všetko je pre nás ženy bežné prostredie. Aby som to zhrnula. Myslím si, že máme realistickejší pohľad na každodenný život a jeho problémy a verím, že v súboji o dôveru občanov mám šance aj ako žena.

V prípade, že by ste boli zvolená za starostu obce, plánujete vytvoriť nový, vlastný tím spolupracovníkov?
Potrebujem tím kvalitných ľudí, ktorí majú skúsenosti, schopnosti a chuť pre prácu v prospech našej obce a vo verejnom záujme. Z tohto pohľadu nie je pre mňa rozhodujúce, či už boli v obci činní alebo nie.

Anton Emrich, 42 rokov, ženatý, 2 deti, zamestnaný v rakúskej potravinárskej firme na úseku distribúcie, stredoškolské vzdelanie

V minulom volebnom období ste kandidovali na post starostu, prečo ste sa tak rozhodli opäť? Čo Vás viedlo k takémuto rozhodnutiu aj napriek tomu, že ste neboli úspešný?
Tým, že opäť kandidujem, dávam ľuďom možnosť väčšieho výberu. Myslím si, že moja osoba prostredníctvom funkcie starostu má čo ponúknuť našej obci, našim ľuďom.
Ako hodnotíte činnosť obce a pôsobenie súčasného starostu za predchádzajúce štyri roky? Vidíte nejaké nedostatky, ktoré by ste chceli odstrániť a akým spôsobom?
Nechcem povedať, že za posledné štyri roky bolo všetko zle, a keď tam budem ja, tak všetko pôjde ľahko. Mám pocit, že súčasný starosta svoju funkciu berie len ako zamestnanie. Starosta nie je zamestnanie, je to služba druhým ľuďom. Je pravda, že je ťažká doba, ale nie je všetko len otázka financií. Každý problém má riešenie, aj keď v niektorých prípadoch, len čiastočné. Avšak keby moje sily nestačili na riešenie, snažil by som sa využiť potenciál schopností našich ľudí. Každého, kto bude len trocha chcieť. A zo svojej skúsenosti viem, že stačí len slušne požiadať, osloviť.

Aký je Váš názor na poznávaciu cestu starostov, ktorej sa zúčastnil aj náš súčasný pán starosta Škrabák?
Cesta, ako taká nie je zlá myšlienka. Ale prevedenie bolo nešťastné. V prvom rade termín pred voľbami. Možno by stačilo, aby išli 2 – 3 starostovia, jazykovo vybavení a potom by formou seminára odovzdali svoje poznatky. Takto by sa mohlo za tie isté peniaze uskutočniť viac ciest so širším zameraním. Ak si cestu financovali starostovia sami a bola vykonaná v rámci voľna, potom je to ich osobná vec.

Akým spôsobom plánujete zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci? Problémom mnohých z nás je, že cestujeme za prácou a tým pádom nestíhame hlásenie miestneho rozhlasu.
Hlavne komunikáciou, byť medzi ľuďmi a počúvať ich názory, dotazy, požiadavky. Využívať možnosti techniky na zachytenie obrazu, zvuku a ich prenosu.

V súčasnosti je dosť veľkým problémom najmä mladých ľudí bývanie. Nie je kde stavať, mladí sa sťahujú do miest. Ako sa popasujete s týmto problémom?
Problematika bývania je jednou z mojich priorít. Podľa územného plánu obce sa budem snažiť vysporiadať súkromné pozemky pre IBV a využiť pozemky, ktoré sú vlastníctvom obce. Je mi jasné, že to nebude jednoduchá úloha, ale skutočnosť, že nové, mladé rodiny si v našej obci vytvoria svoj domov, je pre mňa veľmi motivujúca.

Kde myslíte, že tkvie problém v udržateľnosti čistoty a upravenosti verejných priestorov v našej obci? Všetci vieme, že stačí prejsť most do susedného Rakúska a zrazu vidíme „iný svet“.
Ako som už skorej spomínal, aj problém udržateľnosti čistoty a úpravy verejných priestorov nie je len otázka financií, ale aj otázka myslenia a životného štýlu občanov. Na jednej strane je nutné dôslednejšie využívať súčasné pracovné a technické kapacity obce, ako aj prehĺbiť spoluprácu v tejto oblasti s úradom práce. Avšak na strane druhej, vidím aj rezervy v agitácií samotných občanov. Musí sa zvýšiť osveta v oblasti životného prostredia.

Je niečo, čo by ste chceli dobudovať na futbalovom štadióne?
Nemyslím si, že na futbalovom štadióne je potrebné niečo akútne dobudovať. Teší ma, že futbalový štadión sa stáva športovým areálom, ktorý využíva čoraz širšia verejnosť. Tu sa len musí vyriešiť systém fungovania, aby to využitie bolo čo najväčšie.

V dnešnej dobe ľudia preferujú návštevu multiplexov pred „obyčajným“ dedinským kinom. Akým spôsobom chcete prilákať ľudí do nášho kina a tým udržať jeho tradíciu?
Pre dedinské kino nie je jednoduché prežiť za súčasnej politiky distribučných spoločností, ktoré si diktujú finančné podmienky. Zmenou technológie premietania, z kotúčových filmov na DVD, by sa do značnej mieri znížili náklady na premietanie a zvýšili možnosti výberu filmov. Táto zmena by si vyžadovala len nepatrné finančné náklady.

V prípade, že by ste boli zvolený za starostu obce, plánujete vytvoriť nový, vlastný tím spolupracovníkov?
Dúfam, že tím obecného úradu sa stane mojim vlastným. Že budeme ťahať za jeden koniec lana, svoje úlohy si plniť na 100% a výsledok našej spolupráce posunie fungovanie našej obce dopredu.

Mgr. Peter Švec, 36 rokov, ženatý, súkromný podnikateľ, vysokoškolské vzdelanie, bezdetný.

Začnem asi tou najobyčajnejšou, ale najdôležitejšou otázkou – prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu? Čo Vás viedlo k takémuto rozhodnutiu?
Rozhodnutie podať kandidatúru na post starostu obce nebolo jednoduché. Rozhodol som sa tak po dôkladnom a zodpovednom zvážení svojich schopností. A čo ma k takémuto rozhodnutiu viedlo? Myslím si, že zodpovedným prístupom, schopnosťou komunikácie, presadzovaním spolunažívania v duchu kresťanských hodnôt a osobnými kontaktmi môžem prispieť k budovaniu, zveľaďovaniu a zlepšeniu života v našej obci.

Ako hodnotíte činnosť obce a pôsobenie súčasného starostu za predchádzajúce štyri roky? Vidíte nejaké nedostatky, ktoré by ste chceli odstrániť a akým spôsobom?
Myslím si, že v činnosti obce sú určité rezervy, ktoré treba využiť. To sa týka aj funkcie starostu. Nejdem tu však kritizovať nedostatky súčasného vedenia obce a presadzovať volebné preferencie na základe kritických článkov a verbálnych útokov. Moja kampaň a kandidatúra nie je vedená proti niekomu, niečomu, alebo proti osobe starostu, ale za občanov a pre Moravský Svätý Ján, s cieľom byť otvorený všetkým podnetom a návrhom občanov.

Aký je Váš názor na poznávaciu cestu starostov, ktorej sa zúčastnil aj náš súčasný pán starosta Škrabák?
Podľa dostupných informácií bola pracovná cesta uskutočnená v súlade s uznesením rady ZOZO (Združenie miest a obcí záhorskej oblasti) o novej koncepcii pre rozvoj cestovného ruchu regiónu Záhorie. Podľa môjho názoru naplánovanie tejto cesty a výber regiónu v čase finančného nedostatku a v termíne pred voľbami považujem za neštandardné a diskutabilné, najmä pre budúce využitie a uplatnenie poznatkov v rámci rozvoja cestovného ruchu našej obce.

V súčasnosti je dosť veľkým problémom najmä mladých ľudí bývanie. Nie je kde stavať, mladí sa sťahujú do miest. Ako sa popasujete s týmto problémom?
Čo sa týka bytovej otázky je potrebné podporovať IBV, je samozrejmosťou hľadanie možností a podpora výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny. Našou povinnosťou je vytvoriť mladým ľuďom také podmienky, ktoré ich presvedčia, že žiť v našej obci sa oplatí.

Je niečo, čo by ste chceli dobudovať na futbalovom štadióne?
Prečo sa pýtate práve na futbalový štadión? V našej obci je mnoho miest, ktorým treba venovať pozornosť, niečo dobudovať, zveľadiť či skrášliť. Medzi ne rovnako patrí aj futbalový štadión.

Ste ochotný podporovať miestne spolky, organizácie zamerané na kultúru alebo šport? Akým spôsobom?
Áno, samozrejme že chcem podporovať všetky spolky a organizácie a to nielen tie, ktoré sú zamerané len na kultúru a šport. Máme predsa v našej obci aj ostatné organizácie, ktoré si zaslúžia pomoc a podporu. Veľký priestor vidím v hľadaní sponzorov s možnosťou podieľania sa na financovaní ich činnosti.

V prípade, že by ste boli zvolený za starostu obce, plánujete vytvoriť nový, vlastný tím spolupracovníkov?
Mojimi najbližšími spolupracovníkmi, samozrejme v prípade ak budem zvolený, budú všetci členovia obecného zastupiteľstva, ktorých si naši občania zvolia vo voľbách 27. novembra 2010. Verím, že spoločne vytvoríme tím ľudí ochotných riešiť veci verejné, podieľať sa na rozvoji obce a obetovať sa pre ostatných.

Čo považujete za hlavnú prioritu z Vášho volebného programu resp. čo by bola prvá vec, ktorú by ste riešili, v prípade, že by ste boli zvolený za starostu obce?
Tých priorít je niekoľko a sú uvedené v mojom volebnom programe, ktorým chcem osloviť každého „Jáňana“. Moja naj priorita je obyčajne ľudská. Vybudovať spokojné miesto nielen pre bývanie, ale aj život každého jedného občana v našej obci. Jediným nástrojom ako dosiahnuť tento cieľ, je práve otvorená a ochotná komunikácia s občanmi.

Ing. Vladimír Škrabák, vek 52 rokov, ženatý, 2 deti

Pán starosta, ako by ste zhodnotili svoju prácu za predchádzajúce obdobie?
Odpoveď na túto otázku dajú samotní voliči, ja osobne si myslím, že som pracoval s najlepším vedomím a svedomím na naplnení môjho volebného programu a s prihliadnutím na potreby obce.

Vidíte nejaké nedostatky, ktoré by ste chceli ešte zmeniť, resp. odstrániť a akým spôsobom?
Človek sa učí celý život a vždy je čo vylepšovať, ja vidím nedostatky v personálnej práci a vo väčšej angažovanosti na športovom, náboženskom a spoločensko-kultúrnom dianí v obci.

Čo považujete za najväčší úspech – v tom zmysle, čo sa Vám podarilo pre obec vybaviť, vyriešiť alebo presadiť ?
Získanie financií na rekonštrukciu Námestia SNP a na dobudovanie splaškovej kanalizácie.  Samozrejme poteší novovybudovaný 6-bytový dom pri MŠ, ihrisko s umelým trávnikom sociálna budova, tenisové kurty, pieskové ihrisko, opravené miestne komunikácie. Zabezpečenie bankomatu pre našich občanov.

Prečo obec stagnuje v oblasti rozvoja kultúry? Napr. knižnica je otvorená raz do týždňa, čo je pre ľudí, ktorí cestujú do práce mimo obec absolútne neprijateľné, taktiež existujú rôzne granty v oblasti kultúry, o ktoré sa nežiadalo atď.
Počas funkčného obdobia som nezaznamenal sťažnosť na otváraciu dobu knižnice, udržujeme pri živote premietanie filmov v  našom obecnom kine,  niekoľko pokusov o rozšírenie kultúrnych podujatí (hroznová zábava, výstava ručných prác, klub mladých   pod vedením guru) stroskotala na nezáujme.

Verejnosť, a to nielen občania našej obce, veľmi negatívne reagovala na poznávaciu cestu starostov, ktorá sa uskutočnila v septembri, najmä teda z dôvodu časovej nevhodnosti. Bola táto cesta pre Vás prínosom do ďalšej práce?
Cestu do zahraničia som absolvoval v rámci riadnej dovolenky na vlastné náklady.

Z akého dôvodu sa vzdala svojej funkcie už druhá hlavná kontrolórka obce?
Pani kontrolórka sa vzdala  funkcie písomne,  bez bližšieho udania dôvodu.

Je niečo, čo by ste chceli dobudovať na futbalovom štadióne?
Dokončiť projekt “Viacúčelový športový areál so zriadením internetovej miestnosti”, ktorého realizácia začala v r. 2010 vybudovaním detského ihriska a rekonštrukčnými prácami na budove tribúny.

Čo považujete za hlavnú prioritu z Vášho volebného programu resp. čo by bola prvá vec, ktorú by ste riešili, v prípade, že by ste boli opäť zvolený za starostu obce?
Samozrejme dokončiť rozpracované investičné akcie, venovať zvýšenú pozornosť “drobnostiam”, na ktoré popri zabezpečovaní financií z fondov EÚ nezostával priestor napr. zvýšená starostlivosť o verejnú zeleň a cintorín s využitím verejno-prospešných prác, úprava a doplnenie dopravného značenia  na miestnych komunikáciách, údržba chodníkov a oprava miestnych komunikácií, revitalizácia dvora materskej školy.

V súčasnosti je dosť veľkým problémom najmä mladých ľudí bývanie. Nie je kde stavať, mladí sa sťahujú do miest. Ako sa popasujete s týmto problémom?
Obec v súčasnosti nevlastní pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, vzhľadom na nutnú finančnú spoluúčasť obce na europrojektoch obec nemá možnosť zabezpečiť takéto pozemky, ale v nedávnej minulosti boli v obci vybudované tri bytové domy s 36 nájomnými bytmi.

Prečo sa obec dostala do zlej finančnej situácie a ako chcete riešiť? A taktiež ako chcete riešiť financovanie EU projektov, keďže úver, ktorý má obec je pravdepodobne nedostatočný – napr. Sekule musia čakať na kanalizáciu kvôli tomu, že na ňu u nás nie sú peniaze.
Obec súčasne realizuje niekoľko  stavieb, ktoré sú  uhrádzané z  investičného úveru a následne refundované z eurofondov. Na výstavbu kanalizácie ešte neprebehlo výberové konanie na zhotoviteľa diela, preto nemôže byť stavba zahájená.

Ja, Matej Hajdin ako prevádzkovateľ nezodpovedám za obsah komentárov. Napriek tomu mi záleží na tom, aby boli komentáre na miestom inteligentnej debaty, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujem právo zasahovať do diskusií v prípade používania vulgarizmov, osočovania a tiež vždy vtedy, keď je obsah príspevku spôsobilý naplniť skutkovú podstatu trestného činu alebo zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti tretích osôb. Vo výnimočnom prípade môžem pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu prístupu aj tým, ktorí priamo neporušujú kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024