Komunálne voľby sú vyhlásené na sobotu 27. novembra a voliť môžeme v čase medzi 7.00 a 20.00 hod. Ako voliči sa musíme pred hlasovaním preukázať preukazom totožnosti (občianskym preukazom). Ak nemáme pri sebe preukaz totožnosti, môžeme voliť, ak nás pozná niektorý člen okrskovej komisie. Ak nás nepozná ani jeden člen, môžeme preukázať svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb, ktoré sú známe okrskovej komisii.

Ako hlasujeme?
K tomu, aby bol náš hlas platný, musíme správne vyznačiť hlasovacie lístky. Každý z nás dostane od komisie pri hlasovaní dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok pre voľbu starostu a jeden hlasovací lístok pre voľbu poslancov. Hlasujeme tak, že zakrúžkujete poradové čísla kandidátov, ktorých volíme. Krúžkujú sa len tieto poradové čísla, nie mená kandidátov, ani ich nepodčiarkujeme, ani nezvýrazňujeme.

Koľko poslancov krúžkujeme?
Pri voľbe poslancov môžeme zakrúžkovať maximálne toľko poradových čísiel kandidátov, ktorých počet sa volí vo vašom obvode. Ak si nevieme vybrať zo zoznamu kandidátov, ktorým chcete vložiť dôveru, môžeme krúžkovať aj menší počet kandidátov. Hlasovací lístok bude stále platný. Ak zakrúžkujeme viac ako kandidátov ako je pre daný obvod určený, hlasovací lístok je neplatný.

Starostu krúžkujeme len jednehého
Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu mesta, môžeme zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkujeme viac či ani jedného, hlasovací lístok je neplatný.

Oba hlasovacie lístky vložíme do obálky, ktorú dostanete od okrskovej komisie, a vhodíte ju do hlasovacej schránky (urny).

Čo ak nedokážem vyznačiť hlasovací lístok?
Ak nedokážete vyznačiť voľbu na hlasovacích lístkoch, môžete si pribrať za zástenu iného voliča, aby za vás tento hlasovací lístok vyplnil podľa vašich pokynov. Zdôrazňujeme, že hlasovací lístok vám nemôže vyplniť nikto z členov okrskovej komisie.

Čo ak nemôžem pre chorobu ísť voliť?
Môžu sa objaviť prípady, že niekto z vašej rodiny ochorie, a nemôže ísť voliť. Môže využiť hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Požiadať o hlasovanie treba okrskovú volebnú komisiu, ktorá vyšle k vášmu blízkemu dvoch členov komisie s prenosnou volebnou schránkou. Musí to byť okrsková komisia z vášho volebného okrsku. Odporúčame, aby ste túto skutočnosť (ak to viete skôr) vopred oznámili aj na mestský úrad, ktorý si vás poznačí a informuje okrskovú volebnú komisiu. Pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti platia rovnaké pravidlá ako pri voľbe vo volebnej miestnosti. Rovnako platí, že si musí hlasovací lístok vyznačiť sám volič.

Výsledky volieb
Výsledky volieb budú známe ešte v deň volieb. Výsledky volieb uverejníme krátko po sčítaní hlasov.

Manipulácia s hlasovacími lístkami je trestný čin
Po 20:00 hodine sa začína počítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov. Ešte pred otváraním volebnej schránky sa musia zapečatiť nevydané obálky, hlasovacie lístky a zoznamy voličov. Až následne môžu okrskové komisie otvoriť obálky a začať so sčítaním hlasov pre jednotlivých kandidátov. Do okrskových volebných komisií môžu nominovať svojich zástupcov politické strany, ktoré podali kandidátku na poslancov. Súvisí to s tzv. krížovou kontrolou pri sčítavaní hlasov. Riadny výkon volebného práva je chránený aj Trestným zákonom. Trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda sa dopustí ten, kto vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo inak hrubým spôsobom marí výkon volebného práva. Myslí sa tým najmä úprava a zásahy do nevyplnených hlasovacích lístkov či do zoznamu voličov. Trestne zodpovednou osobou môže byť každý, aj zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, ak by vedome zasiahol do volebných listín. Pre trestnosť nesprávneho sčítania hlasu nezáleží na počte hlasov, čiže stačí úmyselné pridanie či ubratie aj jedného hlasu.

Zdroj informácií:  www.ludiapremalacky.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024