Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020 na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine a na sociálne programy Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie či Centrum pre rodiny v kríze. Žiadosti je potrebné poslať do 31. júla 2019.

“Do zložitej životnej situácie sa môže dostať každý z nás, akákoľvek rodina, ako aj tí najzraniteľnejší a to deti. A je fajn, keď na to nie sú sami. Je dôležité mať sa kam obrátiť. Preto podporujeme subjekty pomáhajúce riešiť krízové situácie v rodine takéto centrá aj vzájomnou spoluprácou ako aj financiami prostredníctvom takejto výzvy,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Výzva je určená  akreditovaným a neakreditovaným subjektom, právnickým a  fyzickým osobám  vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre rok 2020 na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine a na sociálne projekty zamerané na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na rok 2020, vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom:
1. „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie,”
2. „Centrum pre rodiny v kríze.“

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a projekty vypracované v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2020, je potrebné predložiť v termíne do 31. júla 2019.

Viac informácií nájdete na www.bratislavskykraj.sk/socialne-sluzby/


.

BM: Ustekana sobota