Prvé mrazy a sneh v Bratislavskom kraji počas posledných dní nespôsobili v kraji žiadne problémy. Regionálne cesty Bratislava a.s. (RCB), ktoré zabezpečujú zimnú údržbu ciest II. a III. triedy v kraji, nepretržite monitorujú situáciu v jednotlivých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec.


Na túto zimu je pripravených 4 200 ton posypového materiálu, s ktorým sa začali posýpať najmä mostné úseky nad vodnými hladinami, ktoré sú na mrazy najcitlivejšie. Posypový materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia. Začiatok a koniec zimnej údržby vyhlasuje oficiálne Slovenská správa ciest v rámci nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby v zimnom období.
Službukonajúci sa menia v 12 hod. intervaloch. Pracovníkov zimnej údržby je 42. O stave komunikácií a všetkých činnostiach na nich sú na odbor dopravy každodenne zasielané hlásenia jednotlivých dispečerov podľa regiónov. V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie sa okamžite zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

RCB zabezpečujú zjazdnosť ciest v zimnom období – posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, odstraňovanie cestných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu pred závejmi, čistenie ciest po zimnej údržbe.

RCB spravuje cesty II. a III. triedy (cesty II. triedy 178,94 km + cesty III. triedy 332,74 km = 511.68 km) a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

Kontakt na Regionálne cesty v Malackách
Hospodárske stredisko Malacky
Hlboká 679/31
901 01 Malacky
ved. stred. Malacky Ivan Kováč 0911/215 838
ivan.kovac@rcba.sk 034/774 2871


.

Lapková patrola