Foto zo zápasu Rohov - Rybky 1:2


.

BM: Ustekana sobota