Obec Moravský Svätý Ján Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.12. 2010 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
8. Voľba zástupcu starostu.
9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, návrh sobášiacich
10. Určenie platu starostu
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver


.

BM: Ustekana sobota